Chat with us, powered by LiveChat

Menu

ปัจจุบันการทำงานแบบด้านงานระบบยังคงเป็นรูปแบบ 2D แต่การใช้งาน Software 3D ในระบบ BIM เช่น โปรแกรม CADEWA กำลังมีความสำคัญมากขึ้น ซึ่งมาจากหลายเหตุผล เช่น ช่วยลดเวลาในการทำ แบบ 2D ได้มาก เพราะมีคำสั่งในการเขียน Route line,

Read more

Menu