Chat with us, powered by LiveChat

Menu

ปัจจุบัน เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ได้ถูกนำมาใช้ในกระบวนการออกแบบ ทำแบบ ทั้งงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ตลอดจนงานก่อสร้าง ซึ่งในบ้านเราก็เริ่มใช้กันแล้วบ้าง แต่จะมากน้อยก็แล้วแต่นโยบายของหน่วยงานนั้นๆ แต่แน่นอนที่ว่า เวลาส่งแบบขออนุญาตยังต้องส่งแบบที่เป็นกระดาษอยู่นั่นเอง คำว่า “รอ” ยังคงต้องพูดกันต่อไป….. สำหรับประเทศเพื่อนบ้านเราในกลุ่ม AEC

Read more

Menu