Chat with us, powered by LiveChat

Menu

นายอิสระ อัคราพิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (ขวา) พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ พรมฮวบ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด (ซ้าย) ต้อนรับ คณะนักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Read more

ในภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวน และมีการแข่งขันกันสูงทั้งทางด้านคุณภาพ และต้นทุนการผลิต ถ้าลำพังการใช้แค่เครื่องไม้ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรเพียงอย่างเดียวก็คงจะดำเนินธุรกิจไปได้ยาก ด้วยเหตุนี้ ศักยภาพของบุคลากรในแต่ละองค์กรได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำพาธุรกิจก้าวหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรเปรียบเสมือนกลไกตัวสำคัญที่จะช่วยพัฒนาองค์การไปสู่ความสำเร็จได้ ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้แก่คนในองค์การ ซึ่งจะยังผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ดังเช่น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานของตน ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทำงานสูงขึ้น

Read more

ทุกวันนี้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้โปรแกรมออกแบบด้านวิศวกรรมต่างๆ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละโปรแกรมนั้นมีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอกันก็คือ เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ปี สิ่งที่เคยได้เรียนรู้มาในอดีต หรือในหลักสูตรนั้นก็ไม่เพียงพอ การศึกษาการใช้งานใหม่ในแต่ละองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ บางองค์กรก็ขาดผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการใช้งานโปรแกรมนั้นๆ เป็นสาเหตุให้การดำเนินธุรกิจล่าช้าและตามคนอื่นไม่ทัน ด้วยเหตุนี้เราจึงได้มีการก่อตั้งสถาบันสอนการใช้งานโปรแกรมออกแบบด้านวิศวกรรมขึ้นมา เป็นสถาบันซึ่งมีผู้สอนที่เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ หรือผู้ที่สนใจ ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้ว่าองค์กร หรือธุรกิจของคุณจะสามารถก้าวทันโลกเทคโนโลยีได้อย่างมั่นใจ

Read more

Menu