Menu
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) และพนักงานบริษัทในเครือ ตลอดจนบริษัทใกล้เคียงให้เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ จึงได้จัดกิจกรรมส่งมอบความรัก ส่งมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผ่าน “โครงการบริจาคโลหิต” โดยร่วมกับกองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 [...]
เพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนสนับสนุนความมีจิตอาสาในพนักงาน บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) จึงได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการอาสาพัฒนาชนบท ซึ่งจัดและดำเนินการโดย กลุ่มอาสาพัฒนาชนบท 08 จัดกิจกรรม “30 ปีอาสา : ปลายทางที่ชุมแสง” ที่โรงเรียนบ้านดงขุย ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง [...]

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ส่งมอบซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบชั้นนำ SOLIDWORKS พร้อมฝึกอบรมเพื่อการศึกษาให้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 กิจกรรม CSR ในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ ของบริษัท แอพพลิแคด

Read more

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดกิจกรรมส่งต่อความสุข เลี้ยงอาหารกลางวันและขนม แจกของเล่นส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กๆ สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย ซอยร่วมใจ 52 สุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

Menu