Chat with us, powered by LiveChat

Menu

  ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น โดยหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจต่างก็มุ่งหวังที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ตรงใจที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านของคุณภาพ และการส่งมอบงานที่มีความรวดเร็ว การเรียนรู้ โดยรับฟังความต้องการของลูกค้า และนำมาประกอบการวางกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ เพื่อหาโอกาสและปรับปรุงกระบวนการทำงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และแข่งให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคอีกด้วย เพราะว่าธุรกิจต้องแข่งขันกับเวลา งานนี้เลยต้องใช้โปรแกรมปลั๊กอินเข้ามาช่วยเราเสียหน่อย ขอแนะนำให้ใช้ CADprofi โปรแกรมเสริมที่ช่วยให้การออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และเครื่องกล เช่น งานติดตั้งไฟฟ้า และประปา

Read more

โปรแกรม CADprofi  มีหลากหลายกลุ่มงาน  Architectural ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มี Block Library จำนวนมากและหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานที่มีรายละเอียดมากๆ ครั้งนี้จะมาแนะนำในเรื่องของการนำประตู หน้าต่าง โดยวิธีการ Insert ลงใน Drawing มาดูกันดีกว่าว่าใช้งานอย่างไรครับ เปิดแบบที่ต้องการจะนำเข้า Block ประตูเข้ามาและวัดขนาดตามมาตรฐาน เลือกคำสั่งที่เมนู CADprofi

Read more

Menu