Chat with us, powered by LiveChat

Menu

ใน ปัจจุบันนี้ การดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีการแข่งขันกันอย่างหนักหน่วง ทำให้ผู้ประกอบการหลายๆ แห่ง ไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง หรือ แม้กระทั่งรายใหญ่เอง ก็ต้องหาเครื่องมือในการทำงานให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ด้วยงบประมาณที่คุ้มค่ามากที่สุด การออกแบบ เขียนแบบ งานระบบ HVAC และ Electrical พร้อมด้วย

Read more

BOQ คืออะไร B.O.Q. หรือ (Bill of Quantities) คือบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และปริมาณแรงงาน ประกอบกับราคาที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยรายละเอียดจะประกอบด้วย ปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน ราคาต่อหน่วยของทั้งวัสดุและแรงงาน ความสำคัญ BOQ คือใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบราคา ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อประกอบสัญญาการรับเหมาก่อสร้างหรือเป็นเอกสารประกอบการประกวดราคา อีกความสำคัญหนึ่งสำหรับผู้ว่าจ้างคือ BOQ

Read more

       ในปัจจุบันการสื่อสารที่รวดเร็วการเปิดกว้างทางการค้าที่มากขึ้น ย่อมทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงมากขึ้นตามไปด้วย วันนี้หลายๆ องค์กรหลายๆ คน เริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองและองค์กร ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นความสม่ำเสมอในการพัฒนาของแต่ละองค์กรนั้นๆ องค์ประกอบหนึ่งของคนทำงานทางด้านการออกแบบและเขียนแบบในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ก็คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนแบบหรือ CAD Software นั่นเอง ซึ่งมีหลากหลายประเภท หลากหลายวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งใช้งบประมาณในการจัดซื้อมากบ้าง น้อยบ้าง

Read more

เทคโนโลยี BIM ในปัจจุบัน เช่น โปรแกรม ArchiCAD ในการทำงานเขียนแบบจะได้ทั้ง 2D, 3D, BOQ ในการทำงานครั้งเดียว ซึ่ง Model 3D ที่ได้สามารถนำไปเป็นภาพ Present โดยการ Render และ Present

Read more

Dec

3

2015
CADEWA ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ งานวิศวกรรม ระบบในอาคาร ซึ่งประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบประปา และสุขาภิบาลระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น ขอใบเสนอราคา ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี ขอสาธิตการใช้โปรแกรม ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบงานวิศวกรรมระบบในอาคาร ซึ่งประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฟูจิตสึ ซิสเต็ม เวสท์ ประเทศญีปุ่น  [...]

Dec

2

2015
var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=""; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div"); htmlDiv.innerHTML = [...]

Menu