Menu

งานก่อสร้างหรืองานผลิตใดๆ ผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างหรือผู้ผลิต จำเป็นต้องสื่อสารกันด้วยแบบหรือแบบแปลน แม้ว่ายุคเทคโนโลยีการออกแบบ 3 มิติ จะเข้ามามีบทบาทมานานแล้วก็ตาม การใช้แบบ 2 มิติ เป็นตัวอ้างอิงยังคงต้องใช้กันอยู่ทุกวัน อาจใช้ในรูปแบบของกระดาษ โน๊ตบุ๊ค หรือแทบเบล็ตก็ตาม การเขียนแบบในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม เขียนแบบ 2 มิติ (CAD

Read more

Menu