Chat with us, powered by LiveChat

Menu

3D Printing ช่วยซ่อมชิ้นส่วนหรือปรินท์อะไหล่ทดแทน หลายครั้งที่เราเลือกที่จะใช้ 3D Printing เทคโนโลยีนี้ในการขึ้นต้นแบบ (Prototype) เป็นชิ้นงานตัวอย่างในการดูดีไซต์ รูปร่าง การเคลื่อนไหว และอื่นๆ ไม่เพียงเท่านี้ 3D Printing ยังสามารถเลือกมาใช้ในการทำชิ้นงานทดแทน หรือใช้แทนเพียงชั่วคราวก่อน ขึ้นอยู่กับวัสดุและองค์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นในการเลือกใช้ เรามาดูตัวอย่างการใช้

Read more

Menu