Chat with us, powered by LiveChat

ในปัจจุบัน BIM (Building Information Modeling) หรือกระบวนการจำลองและบริหารการก่อสร้าง กำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศ และขณะนี้เริ่มมีการนำเข้ามาใช้ในวงการก่อสร้างไทย ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบไปจนถึงการก่อสร้างอาคาร เนื่องจาก BIM เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มก้อน สามารถสร้างภาพเป็นโมเดล 3 มิติ ที่มีการฝังข้อมูลเข้าไปในโมเดล โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุมกระบวนการต่างๆ ระบบจะสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารที่แม่นยำ ถูกต้องมากขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น

Read more