Chat with us, powered by LiveChat

Menu

BIMES ที่ปรึกษาโครงการ DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts Dubai ใช้ ARCHICAD ช่วยให้ทุกส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นทีมเจ้าของโครงการ และผู้รับเหมา สามารถทำงานร่วมกัน และตัดสินใจงานหลายส่วนได้ โดยผ่านข้อมูล BIM ทั้งงานสร้างแบบแปลน [...]

May

9

2019

BIM: Building Information Modeling ปัจจุบันกลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานของบริษัทใหญ่ๆ โดยเฉพาะผู้รับเหมา และบริษัทเจ้าของโครงการใหญ่ๆ ที่มีผู้บริหารเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจเทคโนโลยีที่จะมาช่วยพัฒนากระบวนการทำงาน และติดตามตรวจสอบความคืบหน้าของงานแบบออนไลน์ได้ ใน 5 ปีหลังมานี้  BIM เริ่มถูกนำมาใช้งานในวงการก่อสร้างทุกๆ ส่วนงาน ตั้งแต่การออกแบบอาคาร จัดภูมิทัศน์ ระบบปรับอากาศ รวมถึงโครงสร้างความแข็งแรงของตัวอาคาร ซึ่งความต้องการผลลัพธ์จากซอฟต์แวร์

Read more

ปัจจุบัน เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ได้ถูกนำมาใช้ในกระบวนการออกแบบ ทำแบบ ทั้งงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ตลอดจนงานก่อสร้าง ซึ่งในบ้านเราก็เริ่มใช้กันแล้วบ้าง แต่จะมากน้อยก็แล้วแต่นโยบายของหน่วยงานนั้นๆ แต่แน่นอนที่ว่า เวลาส่งแบบขออนุญาตยังต้องส่งแบบที่เป็นกระดาษอยู่นั่นเอง คำว่า “รอ” ยังคงต้องพูดกันต่อไป….. สำหรับประเทศเพื่อนบ้านเราในกลุ่ม AEC

Read more

Menu