My logo

นี่ คือเคล็ดลับเล็ก ๆ เกี่ยวกับวิธีการแยกชิ้นส่วนแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งหรือ สี่ส่วน Quarts (และหรือมากกว่า) ได้อย่างรวดเร็วเป็นคาสั่งที่มีประโยชน์มาก สาหรับการนาไปใช้งานต่อๆไปใน SolidWorks Simulation software เปิดการเลือกใช้งาน SolidWorks Utilities add-ins เปิดคาสั่ง Symmetry Check จากแถบเมนู Tools จะพบกับ Automatic Symmetry Split คลิกเลือกใช้งาน จากนั้นเลือกชิ้นงานที่ต้องการแบ่งเอาไว้ทางานโปรแกรมจะแสดงผลสิ่งที่เราได้ เลือกไว้ ตามภาพด้านล่าง Watch a video recording, http://www.youtube.com/watch?v=pavS5sKceec บทความโดย พรพล ตันติวัฒนพงศ์

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้