Chat with us, powered by LiveChat

ArchiCAD เป็นซอฟต์แวร์ BIM ที่มีลักษณะการทำงานเป็นการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ พร้อมแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด ที่เป็นลายเส้น 2 มิติ กับรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เปรียบเสมือนกับการรวมตัวกันของซอฟต์แวร์ 3D และ CAD พร้อมจบในซอฟต์แวร์เดียว จึงแน่นอนว่าข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ย่อมส่งผลต่อขนาดของไฟล์

Read more

งานก่อสร้างหรืองานผลิตใดๆ ผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างหรือผู้ผลิต จำเป็นต้องสื่อสารกันด้วยแบบหรือแบบแปลน แม้ว่ายุคเทคโนโลยีการออกแบบ 3 มิติ จะเข้ามามีบทบาทมานานแล้วก็ตาม การใช้แบบ 2 มิติ เป็นตัวอ้างอิงยังคงต้องใช้กันอยู่ทุกวัน อาจใช้ในรูปแบบของกระดาษ โน๊ตบุ๊ค หรือแทบเบล็ตก็ตาม การเขียนแบบในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม เขียนแบบ 2 มิติ (CAD

Read more