Chat with us, powered by LiveChat

ช่วงที่ผ่านมานั้นเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่ผู้ใช้งานก็ยังคงใช้ควบคู่ไปกับการใช้งาน CAD 2D ซึ่งในหนึ่งหน้า Drawing  อาจเขียนงานกันหลายๆ เลเยอร์ ซึ่งมีความซับซ้อนแต่งานของเราจำเป็นที่จะต้องนำชิ้นงานเข้าโปรแกรม BIM  เพื่อทำการขึ้นโมเดล 3D  อาคารต่อจาก CAD 2D

Read more