Menu

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) นำโดย ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 [...]
คณะคณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน ณ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)  เพื่อเสริมสร้างความรู้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป โดยมี คุณวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ [...]

Menu