My logo

บางครั้งขณะทำงานในงาน Multi body นั้นหากใน part นั้นมี Solid body มากกว่าหนึ่งชิ้นขึ้นไป ในการเลือก คำสั่ง cut extrude หรือ boss extrude นั้นเราสารมารถเลือกได้ว่าจะเจาะหรือเพิ่มเนื้อที่ solid body ใด

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้