(4 Ways Entrepreneurs Are Problem Solving With 3D Printing) บริษัท Gartner ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ Hype Cycle ได้ทำการวิเคราะห์ถึงตลาดของธุรกิจการพิมพ์ 3 มิติ ว่าอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งๆ

Read more

  บริษัทไทยมารูจูน เป็นบริษัทในเครือมารูจูน ซึ่งตั้งอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อาทิ ถังน้ำมัน, ฝาปิด/เปิดน้ำมัน, รางโครงหลังคา, คานด้านล่าง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกหลายรายการ และทีมงานได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณสุเมท นาติสานนท์ ตำแหน่ง หัวหน้างานในส่วนการออกแบบและการทำโปรแกรมในการผลิต Checking Fixture

Read more

       ปัจจุบัน มีความพยายามที่จะนำเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิวัติ และพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตในแวดวงต่างๆ มากขึ้น แต่หลายคนมองว่าเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) นี้น่าจะยังไม่แพร่หลายนักในอนาคตอันใกล้ เพราะยังมีข้อจำกัดในด้าน “วัสดุ” อยู่มาก ซึ่งวัสดุที่ใช้กับ

Read more

ปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) ได้พัฒนาให้งานพิมพ์มีรูปแบบใกล้เคียงกับต้นแบบหรือของจริงมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ที่ก้าวกระโดดในระยะหลัง เพื่อสนองความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งานไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่กำลังขยายไปสู่ทางเลือกในการพัฒนาวิทยาการด้านต่างๆ ซึ่งก็รวมถึงด้านการแพทย์ด้วย ดังจะเห็นได้จากการนำ 3D Printer เข้าไปใช้ในการช่วยทำชิ้นส่วนทดแทนของร่างกายมนุษย์ ซึ่งสามารถช่วยผลิตได้ตามแต่ละขนาด และรูปแบบเฉพาะของแต่ละบุคคล  

Read more