Menu

เพื่อให้ผู้พิการมีทักษะด้านการออกแบบอย่างครบวงจร และสามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักร CNC (Computer Numerical Controlled) ได้ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) จึงได้จัด “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ” อย่างต่อเนื่อง ด้วยการฝึกอบรมการใช้งาน SolidCAM ซอฟต์แวร์ที่ใช้จำลองการกัดงานด้วยเครื่อง CNC และกำหนดคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจากไฟล์ชิ้นงาน

Read more

Menu