Menu

  โปรแกรม Primavera P6 ช่วยวางแผนกระบวนการทำงาน บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง Primavera P6 เข้ามาช่วยในเรื่องใดในส่วนของ Executing Process (กระบวนการปฏิบัติงาน) กระบวนการนี้ของการบริหารโครงการเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการที่ยาวนานที่สุด เพราะเป็นช่วงโครงการได้เกิดการก่อสร้างงานขึ้นมาจริงตามแผนที่วางไว้ พอเข้าสู่ช่วงของการ Executing Process (กระบวนการปฏิบัติงาน) โปรแกรม Primavera

Read more

Menu