บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ให้ความสำคัญต่อการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมอบโอกาสกับเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญได้มีโอกาสที่จะสัมผัสเทคโนโลยีระดับสูงอย่าง “หุ่นยนต์” โดยร่วมกับบริษัทต่างๆ ให้การสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก : สนุกกับหุ่นยนต์”  (Kid Workshop: Fun With Robots) สำหรับโครงการในปี

Read more

  บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ให้ความสำคัญต่อการศึกษาไทย และมอบโอกาสกับเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญได้มีโอกาสที่จะสัมผัสเทคโนโลยีระดับสูงอย่าง “หุ่นยนต์” โดยร่วมกับบริษัทต่างๆ ให้การสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก : สนุกกับหุ่นยนต์”  (Kid Workshop: Fun With

Read more

  บริษัท แอพพลิแคด จำกัด สนับสนุน “โครงการแข่งขันการออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks” ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันที่มีบทบาทสาคัญในทุกภาคส่วน ทั้งในระดับการศึกษาและอุตสาหกรรมมากมาย หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกนามาใช้ร่วมกันอย่างแพร่หลายก็คือ การออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรม สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว และยังลดค่าใช้จ่ายในการสูญเสียเนื่องจากการลองผิดลองถูกก่อนที่จะถูกนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนต่างๆ ในเชิงพาณิชอย่างเช่นในอดีต และยังถือได้ว่ามูลค่าจากผลของการออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในแต่ละปีของวงการอุตสาหกรรมต่างๆ

Read more

  บริษัท แอพพลิแคด จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด เป็นผู้นำด้านโซลูชั่นเพื่องานออกแบบ 3 มิติ ครบวงจร ทั้งด้านอุตสาหกรรม

Read more

       บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดการแข่งขันออกแบบ “ArchiCAD Design & Skill Contest 2014” เป็นกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีพื้นที่แสดงออกถึงความสามารถด้านการออกแบบ การนำเสนอผลงานด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสถาปนิกยุคใหม่ ให้มีความรวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถแข่งขันในโลกธุรกิจในปัจจุบันได้ ภายใต้โจทย์ การออกแบบศูนย์ประชุมนานาชาติ เพื่อรองรับ AEC

Read more