My logo

การปูทางการใช้เทคโนโลยี การออกแบบโครงสร้าง รองรับตลาดแรงงานไทย สนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจ บุคลากรเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสนับสนุน และส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแข่งขันและขับเคลื่อนธุรกิจในทุกๆ อุตสาหกรรม หากเรามีการปูพื้นฐานและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและก้าวหน้า การปูพื้นฐานจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่การเรียนรู้ในภาคการศึกษาที่ควรให้ความสำคัญ ในบทความนี้ ผู้เขียนได้มีโอกาส สัมภาษณ์มุมมองและแนวความคิดของภาคการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแชร์ข้อมูลกับเราในโอกาสนี้ ผศ. ดร. เสวกชัย ได้ให้สัมภาษณ์ในมุมมองการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบที่ดีเลยทีเดียว “คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ริเริ่มการเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่เป็นระบบ Outcome Based Learning ที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต ซึ่งต่างจากการเรียนรู้ระบบเดิมๆ ที่กำหนดว่านิสิตต้องเรียนรู้เนื้อหาอะไร หลักสูตรใหม่นี้ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะงานวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นถึงการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต เน้นเรื่องการฝึกทักษะการทำความเข้าใจ

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้