Chat with us, powered by LiveChat

ในภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวน และมีการแข่งขันกันสูงทั้งทางด้านคุณภาพ และต้นทุนการผลิต ถ้าลำพังการใช้แค่เครื่องไม้ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรเพียงอย่างเดียวก็คงจะดำเนินธุรกิจไปได้ยาก ด้วยเหตุนี้ ศักยภาพของบุคลากรในแต่ละองค์กรได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำพาธุรกิจก้าวหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรเปรียบเสมือนกลไกตัวสำคัญที่จะช่วยพัฒนาองค์การไปสู่ความสำเร็จได้ ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้แก่คนในองค์การ ซึ่งจะยังผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ดังเช่น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานของตน ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทำงานสูงขึ้น

Read more

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้เฮกันอีกครั้ง เพราะในปีนี้ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ขยายเวลาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการนำค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อคอมพิวเตอร์, ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์มาใช้ในการหักภาษี 1.5 เท่า หรือ 150% ได้เป็นเวลาอีก 1 ปี คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่

Read more

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 กำหนดหลักเกณฑ์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุน หรือการต่อเติมเปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ แต่ต้องไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5)  แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจํานวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายตามจํานวนที่จ่ายจริง ผู้ประกอบการทั้งหลายที่ทราบข่าวคราวนี้คงเตรียมการวางแผนการลงทุนกันอย่างคึกคักเพื่อให้สามารถรับเอาสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปใช้ได้อย่างเต็มที่

Read more