Menu

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี BIM : Building Information Modeling ให้กับทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมาตรฐานการก่อสร้างให้เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงได้ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีโยธา ในหัวข้อ "การเขียนแบบด้วยโปรแกรม [...]
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการทางวิศวกรรมระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับบริษัท แอพพลิแคด จำกัด(มหาชน) และบริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การลงนามในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการ [...]

Menu