Chat with us, powered by LiveChat

เขียนเกลียวคอขวดน้ำพลาสติกด้วย SolidWorks | AppliCAD Co., Ltd. ในงานเขียนขวดน้ำพลาสติกด้วยโปแกรม SolidWorks พบเห็นกันอย่างแพร่หลายมาก เพราะด้วยโปรแกรม SolidWorks มีคำสั่งที่เป็นที่นิยม โดยใช้ Variable Pitch ใน Helix และ Face Delete

Read more

ความท้าทายที่แท้จริงเป็นที่รู้จักกันดีว่า การสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยเทคโนโลยี FDM ในเครื่อง Fortus นั้นสามารถสั่งให้เครื่องหยุดชั่วคราว และนำวัตถุที่เป็นโลหะเข้าไปแทรกลงในส่วนของชิ้นงานได้ ซึ่งเป็นการยากที่จะยึดติดพลาสติกกับโลหะนั้น และให้เครื่องทำงานต่อในตำแหน่งที่ถูกต้องหลังจากเครื่องได้เริ่มดำเนินการต่อ ที่สำคัญคือพลาสติกกับโลหะ หลังจากที่มีการสร้างเนื้อเพิ่มขึ้นมาบริเวณผิวสัมผัสนั้นจะมีความแตกต่างทางกลและทางเคมีระหว่างโลหะและพลาสติก ที่ประชุม Stratasys ล่าสุด หนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงชิ้นงานจากเทคโนโลยี FDM ที่มีการแทรกโลหะในนั้น หนึ่งในวิศวกรของ Stratasys สังเกตเห็นว่า ส่วนของชั้นพลาสติกตรงด้านบนโลหะจะมีลักษณะเลอะเทอะ (รูปที่ 1)

Read more