Chat with us, powered by LiveChat

ในภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวน และมีการแข่งขันกันสูงทั้งทางด้านคุณภาพ และต้นทุนการผลิต ถ้าลำพังการใช้แค่เครื่องไม้ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรเพียงอย่างเดียวก็คงจะดำเนินธุรกิจไปได้ยาก ด้วยเหตุนี้ ศักยภาพของบุคลากรในแต่ละองค์กรได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำพาธุรกิจก้าวหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรเปรียบเสมือนกลไกตัวสำคัญที่จะช่วยพัฒนาองค์การไปสู่ความสำเร็จได้ ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้แก่คนในองค์การ ซึ่งจะยังผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ดังเช่น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานของตน ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทำงานสูงขึ้น

Read more