Menu

  ทำ Work Breakdown Structure ได้ง่ายๆ ด้วย Primavera การสร้าง WBS เป็นขั้นตอนสำคัญในการย่อยงานลงมาเป็นลำดับชั้นของโครงการ ที่จะบอกถึงหัวข้อตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เราต้องส่งมอบโครงการ โปรแกรม Primavera สามารถสร้างและเรียกดูได้ทั้ง 2 รูปแบบ ในบทความนี้จะพูดถึงการสร้าง WBS โดยตรงแบบ

Read more

  โปรแกรม Primavera P6 ช่วยวางแผนกระบวนการทำงาน บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง Primavera P6 เข้ามาช่วยในเรื่องใดในส่วนของ Executing Process (กระบวนการปฏิบัติงาน) กระบวนการนี้ของการบริหารโครงการเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการที่ยาวนานที่สุด เพราะเป็นช่วงโครงการได้เกิดการก่อสร้างงานขึ้นมาจริงตามแผนที่วางไว้ พอเข้าสู่ช่วงของการ Executing Process (กระบวนการปฏิบัติงาน) โปรแกรม Primavera

Read more

Menu