Chat with us, powered by LiveChat

  จากบทความที่แล้วที่ได้เคยพูดถึงเรื่องของการนำพืชไร่มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งในบทความนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการนำพืชไร่มาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง เนื่องจากว่าประเทศไทยเองเป็นประเทศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชโดยเฉพาะพืชไร่ต่างๆ ดังนั้น นอกจากการนำมาบริโภคแล้ว เรายังสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน ในเรื่องของเชื้อเพลิงได้ เช่น ข้าว, อ้อย, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด เราก็สามารถนำมาผลิต ผ่านกระบวนการแปลงให้เป็นแอลกอฮอล์ที่อยู่ในรูปแบบของ เอทานอล แล้วมาผสมกับน้ำมันเบนซินกลายเป็นแก๊สโซฮอล์ได้ หรือปาล์มน้ำมัน, มะพร้าว หรือสบู่ดำ

Read more