Chat with us, powered by LiveChat

ArchiCAD เป็นซอฟต์แวร์ BIM ที่มีลักษณะการทำงานเป็นการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ พร้อมแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด ที่เป็นลายเส้น 2 มิติ กับรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เปรียบเสมือนกับการรวมตัวกันของซอฟต์แวร์ 3D และ CAD พร้อมจบในซอฟต์แวร์เดียว จึงแน่นอนว่าข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ย่อมส่งผลต่อขนาดของไฟล์

Read more