Chat with us, powered by LiveChat

  ในปัจจุบันนี้เชื่อว่าทุกท่านรู้จัก และเคยใช้ระบบคลาวด์ ในการเก็บและแชร์ข้อมูล ทั้งด้านการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ช่วยให้เราสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งระบบคลาวด์ก็มีหลายระดับ หลายรูปแบบ แล้วแต่การนำไปใช้งาน โดยในบทความนี้จะขอหยิบยกรูปแบบการทำงานในเชิงสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง ที่ใช้ซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบในการทำงานร่วมกันเป็นทีมผ่านระบบคลาวด์ มาดูกันว่ารูปแบบบริการทางด้านไอทีที่เรียกว่า “ระบบคลาวด์” จะมีบทบาทในการทำงานอย่างไรบ้าง ในการทำงานด้านสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง การออกแบบโครงการหรือสิ่งปลูกสร้างขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ บางองค์กรอาจใช้บุคลากรมากกว่า 1 ท่าน ในการทำงาน

Read more