Menu

เพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนสนับสนุนความมีจิตอาสาในพนักงาน บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) จึงได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการอาสาพัฒนาชนบท ซึ่งจัดและดำเนินการโดย กลุ่มอาสาพัฒนาชนบท 08 จัดกิจกรรม “30 ปีอาสา : ปลายทางที่ชุมแสง” ที่โรงเรียนบ้านดงขุย ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง [...]

Menu