Chat with us, powered by LiveChat

การทำงานด้วย Software SolidWorks ในโหมดของงาน Part ขั้นตอนการสร้างชิ้นงานที่มีเกลียวในบางครั้งจำเป็นต้องสร้างเกลียวที่ชิ้นงานขึ้นมาจริงๆ เพื่อนำไปนำเสนองาน หรือนำไปทำชิ้นงานต้นแบบเพื่อใช้งานจริงก็ตามแต่ ล้วนที่จะต้องทำการสร้างเกลียวขึ้นมาบนชิ้นงานนั้นๆ ทั้งสิ้น ในบทความนี้จะมาแนะนำการสร้างเกลียวจริงด้วยคำสั่ง Thread ที่ SolidWorks มีให้ใช้กัน 1. เปิดชิ้นงานที่ต้องการทำเกลียวขึ้นมา ดังตัวอย่างเป็นชิ้นงานเพลา 2. จากนั้นเข้าไปที่คำสั่ง Thread

Read more