Chat with us, powered by LiveChat

ในปัจจุบันไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีความจำเป็นและมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นเลื่อยๆ แน่นอนว่ามันเป็นพลังงานที่มีความจำเป็นในอนาคตด้วย เพราะว่ามันสะดวกแก่การใช้งานและไม่ก่อมลพิษมาก เนื่องจากอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ทำงานด้วยไฟฟ้าจะปล่อยมลพิษน้อยมากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ทำงานด้วยเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน เป็นต้น ซึ่งในอนาคตเราก็จะตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม อะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไฟฟ้าก็ตอบโจทย์นี้ด้วยเช้นกัน ในที่นี้ผมจะพูดถึงพลังงานไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากพืชไร่ที่เพาะปลูกกันในบ้านเราและสามารถนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เช่น ข้าว, อ้อย, ปาล์ม, มะพร้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง เป็นต้น เพราะประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชไร่เหล่านี้ ซึ่งในการนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเราจะเรียกรวมๆ

Read more