My logo
กิจกรรมเพื่อสังคม แอพพลิแคด ร่วมรับมอบเม็ดพลาสติก จับมือพันธมิตรผลิต Face Shield ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ผสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมพลาสติกทั้ง 10 บริษัท ที่มีเป้าหมายเดียวกันในการช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤต COVID-19  ภายใต้โครงการ “รวมพลคนอุตสาหกรรมพลาสติก Face Shield Plastic Injection” ทั้งนี้ ได้นำทรัพยากรและความสามารถทางด้านวิศวกรรมมาดำเนินการออกแบบผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Injection Mold) เพื่อผลิต Face [...]
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) และพนักงานบริษัทในเครือ ตลอดจนบริษัทใกล้เคียงให้เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ จึงได้จัดกิจกรรมส่งมอบความรัก ส่งมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผ่าน “โครงการบริจาคโลหิต” โดยร่วมกับกองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และ 9 ธันวาคม 2562 โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที [...]
เพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนสนับสนุนความมีจิตอาสาในพนักงาน บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) จึงได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการอาสาพัฒนาชนบท ซึ่งจัดและดำเนินการโดย กลุ่มอาสาพัฒนาชนบท 08 จัดกิจกรรม “30 ปีอาสา : ปลายทางที่ชุมแสง” ที่โรงเรียนบ้านดงขุย ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและสมทบทุนทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนอนุบาลขนา [...]

My logo