Chat with us, powered by LiveChat

การทำงานในโปรแกรม SolidWorks ในส่วนของงาน Drawing ที่ต้องมีการใช้คำสั่ง Note ในการชี้บอกรายละเอียดต่างๆ ของชิ้นงานที่ต้องการ ในกรณีที่ต้องการชี้บอกรายละเอียดของชิ้นงานมากกว่าหนึ่งจุด อาจจะต้องใช้คำสั่งเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถชี้บอกรายละเอียดที่ต้องการได้ ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการชี้บอกจุดต่างๆ ที่ต้องการด้วยคำสั่ง Note อย่างรวดเร็ว 1.เปิดงาน Drawing ที่ต้องการใส่รายละเอียดของ Note เลือกคำสั่ง Note

Read more