Menu

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี BIM : Building Information Modeling ให้กับทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมาตรฐานการก่อสร้างให้เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงได้ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีโยธา ในหัวข้อ "การเขียนแบบด้วยโปรแกรม [...]

Menu