Chat with us, powered by LiveChat

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง โดยการจัดการเรียนการสอนซอฟต์แวร์ในการออกแบบเขียนแบบและการบริหารโครงการก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562 รวมทั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร Building Information

Read more

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” สำหรับครูสาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตระดับพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2561 การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาด้านวิชาชีพ ทั้งในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 

Read more

ด้วยปัจจุบันการทำงานต้องการความรวดเร็ว และแม่นยำสูง GstarCAD และ CADProfi Machanical ซึ่งเป็นปลั๊กอิน สำหรับโปรแกรม GstarCAD จึงมีการพัฒนาเพิ่มคำสั่งช่วยเหลือสำหรับการออกแบบ เช่น ชิ้นส่วนมาตรฐานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ทางด้านการออกแบบ, เขียนแบบ, ผลิตตามแบบ จนไปถึงการประกอบแบบชิ้นส่วนต่างๆ บทความนี้ เราจะยกตัวอย่างการทำเกลียวใน

Read more

       การออกแบบ เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น หรือคิด ปรับปรุง แก้ปัญหา พัฒนาของเก่าให้สามารถใช้งานได้ดีกว่าเดิม ทั้งนี้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก และการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมนั้น นับเป็นการออกแบบให้กับศิลปะชิ้นสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละยุค แต่ละสมัย ส่วนพัฒนาการของสถาปัตยกรรมทำให้มีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ ซึ่งกลายมาเป็นแรงบันดาลใจของนักออกแบบจนถึงทุกวันนี้ การออกแบบด้านสถาปัตยกรรมต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานการออกแบบต่างๆ รายละเอียด งานเขียนแบบ  มาตรฐาน และความเข้าใจในเรื่องโครงสร้าง

Read more

ประโยชน์ – ช่วยให้เราสามารถสร้าง Standard routing ของหน่วยงานขึ้นมาเพื่อให้สะดวกในการใช้งา­น – สามารถกำหนดรูปแบบของตัว Component ที่เราต้องการทำ Routing library ได้ – ง่ายและสะดวกต่อการใช้ในการออกแบบ

ในสภาวะที่สินค้าหรือบริการแบบเดียวกันเกิดในตลาดมากขึ้น ผู้ผลิตจึงเริ่มตั้งคำถามกันเองว่า “ทำอย่างไรเราถึงจะโดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาดได้?” และ “เราต้องทำอะไรอีกไหมเพื่อให้ลูกค้าถูกใจเรามากยิ่งขึ้น?” ผู้ผลิตทั้งเจ้าเล็กเจ้าใหญ่ต่างคิดค้นวิธีที่จะเอาชนะคู่แข่ง และทำให้ตนเองสามารถแข่งขันในท้องตลาดได้ กลยุทธ์ด้านการออกแบบ (Design Strategy) จึงได้ก้าวเข้ามาเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจ โดยให้ความใส่ใจกับการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นการบริหารการออกแบบ (Design Management) ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในและภายนอกองค์กร เริ่มตั้งแต่ให้ความสำคัญกับการศึกษาประสบการณ์ของผู้บริโภค (UX: User Experience)

Read more

        ถ้าการออกแบบสามารถแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตต่างๆ ของเราได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ Design Engineer จะต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ( Product design) เพื่อให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด ภายใต้ต้นทุนที่กำหนด และสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการออกแบบจึงมีความสำคัญ กล่าวคือ 1. ลดจำนวนของชิ้นส่วนประกอบ การลดชิ้นส่วนหรือมีชิ้นส่วนประกอบที่น้อยที่สุด จะทำให้ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตลดลง ทำการผลิตง่ายขึ้น

Read more

       เมื่อพูดถึงศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของประเทศไทย ในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ เพื่อพัฒนาทิศทางการวิจัยและพัฒนาที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคการผลิตและบริการของประเทศ จะเป็นที่หนไม่ได้นอกจาก “ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)” ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยทางด้านโลหะและวัสดุ ในการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระดับโลก รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้เราได้รับเกียรติจาก ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ (Senior Researcher Failure Analysis and Surface Technology

Read more

“ร่วมเปิดโลกนวัตกรรมการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษา” บริษัท แอพพลิแคด จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของ พื้นฐานและแรงกำลังสำคัญเพื่อต่อยอดสู่อนาคตด้านการออกแบบ จึงจัดงาน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 เพื่อคณาจารย์ทุกท่านจะได้ทราบและเข้าใจถึงกระบวนการของเครื่องมือที่เข้ามาช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนไปถึงกระบวนการผลิตจริง โดยใช้โปรแกรมรวมถึง Solution

Read more

       ในปัจจุบันการสื่อสารที่รวดเร็วการเปิดกว้างทางการค้าที่มากขึ้น ย่อมทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงมากขึ้นตามไปด้วย วันนี้หลายๆ องค์กรหลายๆ คน เริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองและองค์กร ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นความสม่ำเสมอในการพัฒนาของแต่ละองค์กรนั้นๆ องค์ประกอบหนึ่งของคนทำงานทางด้านการออกแบบและเขียนแบบในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ก็คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนแบบหรือ CAD Software นั่นเอง ซึ่งมีหลากหลายประเภท หลากหลายวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งใช้งบประมาณในการจัดซื้อมากบ้าง น้อยบ้าง

Read more