Chat with us, powered by LiveChat

ในชีวิตปัจจุบันของมนุษย์ล้วนมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งสิ้น หลายๆ คนเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้า สิ่งแรกที่ทำไม่ใช่การลุกไปเข้าห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัว แต่เป็นการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเช็คอีเมล์ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ใครจะรู้ว่าโทรศัพท์มือถือ รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เครื่องขนาดพอๆ กับฝ่ามือจะสามารถทำอะไรต่ออะไรได้หลายอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ การรับส่งอีเมล์ การถ่ายรูป การใช้งานอินเตอร์เน็ต ฯลฯ หากเป็นแต่ก่อนนั้น ถ้าต้องการใช้งานต่างๆ ให้ครบดังนี้

Read more