Chat with us, powered by LiveChat

ใน ปัจจุบันนี้องค์กรต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับการควบคุมระบบอุตสาหกรรมที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วน ร่วมในการบริหาร จัดการข้อมูล เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐาน FDA 21 CFR Part 11 (ประมวลกฎหมายว่าด้วยอาหารและยา สหรัฐอเมริกา ส่วนที่ 11 ว่าด้วยบันทึกอิเลกทรอนิกส์ และลายมือชื่ออิเลกทรอนิกส์) โดยมุ่งเน้นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

Read more