Product Data Management Executive Seminar สนุกกับการจัดการไฟล์ โดยใช้ SolidWorks PDM บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดงานสัมมนาด้านการจัดการไฟล์ภายในองค์กร เพื่อเตรียมพร้อมกับการก้าวสู่ยุค Industry 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร และประโยชน์ที่ผู้บริหารจะได้รับจากระบบ PDM

Read more