Subscribe

แบบฟอร์มลงทะเบียนรับข่าวสาร

: รับข่าวสารทั่วไป และ กิจกรรมต่างๆ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ
: วารสารออนไลน์ประจำเดือน ที่รวบรวมข่าวสาร ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3D ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบอุตสาหกรรม
: วารสารออนไลน์ประจำเดือน ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งข่าวสาร นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร ด้วยเทคโนโลยี BIM ที่พร้อมจะปลุกแรงบันดาลใจ และไอเดียแปลกๆใหม่ๆให้คุณ

ท่านสามารถกรอกฟอร์มนี้ ระบบจะทำการลงทะเบียนให้ท่านค่ะ