My logo

Articles

บทความเกี่ยวกับ SolidWorks

ใน ปัจจุบันนี้การเขียนแบบวิศวกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในวงการวิศวกรรม เพราะแบบเป็นภาษาสากลที่ใช้แสดงหรือสื่อความหมายระหว่างวิศวกรกับช่างเทคนิค เพื่อถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นงาน หรือเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งในแบบงานนั้นๆจะต้องกำหนดรายละเอียดต่างๆเช่น ขนาด ชนิดของวัสดุ พิกัดค่าความเผื่อต่างๆ ผิวของชิ้นงานนั้นๆ รวมถึงรายละเอียดในการเชื่อม การประกอบต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกกำหนดลงใน แบบ โดยละเอียด ในยุคก่อนหน้านี้ ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในงานเขียนแบบเช่น ดินสอ ไม้บรรทัดชนิดต่างๆ วงเวียน เทมเพลทต่างๆ แม้กระทั้งโต๊ะที่ใช้ในการเขียนแบบ แต่ในปัจจุบันได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเขียน แบบหรือที่เราได้ยินกันจนติดหูว่า CAD หรือ Computer Aided Design ทำให้นักเขียนแบบในยุคใหม่นั้นแทบจะไม่เคยใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกันเลยแม้กระ ทั้งโต๊ะที่ใช้ในการเขียนแบบก็ไม่ได้ใช้ กลายเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์แทน ซึ่งสิ่งที่เข้ามาแทนอุปกรณ์เหล่านั้นก็คือ Computer แล้ว Software

Read more

ผู้ ผลิตต้องมีความสามารถด้านนวัตกรรม ในการสร้างสรรค์สินค้าใหม่มาเสนอผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่สั้น ในขณะเดียวกันต้องสามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงการผลิตได้ตามสภาพแวดล้อมได้ ง่ายและรวดเร็ว  ปัจจัยกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรนิกส์และสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจำเป็นต้องปรับให้เกิดความสมดุลและเหมาะสม ทุกประเทศมุ่งสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชนภายในประเทศด้วยการพัฒนา อุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นตามมา ปัจจัยที่กระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลาย ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ผู้ผลิตตอบสนองให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงค้าอุปโภคบริโภคซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ โรงงานในรูปของปัจจัยภายในหลายประการด้วยกัน ที่สำคัญคือ รูปแบบสินค้า ระยะเวลาการผลิตหรือส่งมอบและความสามารถปรับการผลิต ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงานที่โรงงานไม่สามารถเข้าไปจัดการได้โดยตรง ได้แก่ ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ความต้องการด้านคุณภาพ การขยายตัวของตลาด แรงงานฝีมือ ค่าจ้างและสวัสดิการของแรงงาน กลุยทธ์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ปัจจัยกระทบ ดังกล่างข้างต้นส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องด้วย มาตราการต่างๆเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเหล่านั้นให้น้อยลง มาตากรที่โรงงานในประเทศอุตสาหกรรมนำมาใช้จะเน้นไปในด้านการใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือหลักโดยกลยุทธ์ที่มักจะใช้ได้แก่ การใช้เครื่องจักรกลประสิทธิภาพสูงในการผลิต การให้เครื่องจักรกลทำงานอย่างต่อเนื่อง การใช้เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ การจัดระบบการผลิตที่คล่องตัวสูงและสูญเสียต่ำ ส่วนมาตรการหรือกิจกรรมในการดำเนินงานประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆที่มีผลกระทบต่อระบบการทำงาน ผลิตภาพ โดยเน้นในด้านระยะเวลาในการผลิตและค่าใช่จ่ายหรือต้นทุนการผลิต

Read more

ต่อจากบทความเมื่อครั้งที่แล้วที่กล่าวถึงตัวโปรแกรม 3DQuickMold ในตอนที่สองนี้เราจะมาดูถึงลักษณะการทำงารของโปรแกรมกัน ลักษณะของการทำงาน 3DQuickMold โดยจะสรุปขั้นตอนต่างๆหลักๆดังนี้ 1.เริ่มด้วยการนำชิ้นงานมาทำการสร้าง Work Piece และสร้าง Side Core 2.สร้าง Parting Line เพื่อ Split Mold สำหรับทำ Core และ Cavity Insert 3.วาง Layout ของ Insert หลังจากนั้นกำหนดขนาดต่างๆ เพื่อสร้าง Mold Base และทำ Pocket 4.สร้าง Slide Core และกำหนดขนาดต่างๆของ Slider ที่ต้องการ 5.กำหนดและ

Read more

การ ทำงานในส่วนของงานอุตสาหกรรม ในยุคที่ต้องแข่งขันกันด้วย เวลา คุณภาพ และราคา ของสินค้าในปัจจุบัน ซึ่งอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้น ก็มีหลาย ๆ อุตสาหกรรมที่ต้องแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อจะได้มาซึ่งผลประกอบการและผลกำไร ที่ดีมาสู่ธุรกิจของตน และแน่นอนครับว่า ผลประกอบการและกำไรที่ดี ย่อมมาจากคนในองค์กรและสิ่งอื่น ๆ ควบคู่กันไป และสิ่งที่ลืมไม่ได้นอกเหนือจากสิ่งอื่นก็คือเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ดี ที่จะสามารถนำองค์กรก้าวไปสู่ชัยชนะในธุรกิจได้มั่นคงเช่นเดียวกัน ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรที่จะนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมนั้น ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ล้วนแต่ต้องการความแข็งแรง คงทน และยังสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย แล้วยังต้องคำนึงถึงปัจจัยในการผลิตด้วยว่า ต้นทุนของการผลิตไม่ควรสูงจนเกินไป ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแต่ต้องใช้ทั้งประสบการณ์ในการออกแบบของวิศกรล้วน ๆ และประสบการณ์ในการออกแบบย่อมเกิดจากการทำงานมานานของตัววิศกรเองด้วยเช่น เดียวกัน ที่ต้องผ่านการ คิด วิเคราะห์ คำนวณ เพื่อให้การออกแบบนั้นออกมาดีที่สุด ซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลานานในการออกแบบชิ้นงานในแต่ละตัว บทความนี้ผมก็ขอเสนอเครื่องมือที่จะมาช่วยตัดสินใจในการออกแบบชิ้นงาน เพื่อให้ชิ้นงานที่ออกแบบมานั้น ออกมาดีที่สุด

Read more

  ด้วย SolidWorks Premium จะทำให้การออกแบบมีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย อาธิเช่น งานทางด้าน Surface ที่มีฟังก์ชั่นมากมายให้เราเลือกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่อง ตัวในการสร้างชิ้นงานของเรา Fill Feature ที่จะมาช่วยให้เราปิดผิวในลักษณะต่างๆ โดยจะปิดให้มีลักษณะสัมผัสกับส่วนโค้งของผิวข้างเคียงได้ ในงาน Sketch เรายังสามารถ ใช้งาน 3D Sketch และยังดึงตามจุดต่างๆ ในเส้น Spline ได้อย่างอิสระทุกทิศทาง และยังสามารถดึงแบบกำหนดทิศทางตามแกน x y z ได้เพื่อความแม่นยำและสม่ำเสมอของเส้นโค้งของเรา นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดความ Tangency ของเส้น จึงมีความยึดหยุ่นและมีความรวดเร็ว Sketch ในคำสั่ง Swept Surface และ Solid ด้วย

Read more

บทความที่เกี่ยวข้อง ลดความยุ่งยากในการทำ GA Drawing แบบออโต้ด้วย SolidPlant แบไต๋ เริ่มต้นทำกีต้าร์ ทำยังไง (DIY Guitar / How to Make Guitar) เขียนสปริงด้วย SOLIDWORKS SOLIDWORKS แบบเช่าใช้ คุณเลือกได้ คุ้มค่าในการลงทุน The SOLIDWORKS Grand Challenge อภิมหาโปรเจ็กต์ คนเล็ก Create ยักษ์

สำหรับ บทความฉบับนี้ เป็นการรวมเอา Tool Option ที่ User นิยมปรับแต่งบ่อยๆ ในหน้า General, Color, Sketch และมาเริ่มมีใน Version ใหม่ๆ มาบอกเล่ากันให้ฟังครับ ตัวไหนที่มีมานานแล้ว และไม่ค่อยได้ใช้ปรับแต่งก็จะขอข้ามไปนะครับ คิดว่าบทความฉบับนี้น่าจะเป็นที่ถูกใจสำหรับกลุ่ม User ที่ชอบปรับแต่ง SolidWorks ให้ไม่เหมือน User คนอื่นๆไม่น้อย เพื่อไม่ให้เสียเวลา เรามาเริ่มเลยครับ 1. General: เป็นการปรับค่าทั่วไปของโปรแกรมและเป็นหน้ารวมเอาการเปิด / ปิด ความสามารถบางตัวใน Version ใหม่ที่มีเข้ามา          

Read more

ความ ร้อนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการออกแบบ ในบทความนี้เราจะมาดูกันถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน ได้แก่ นำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสี รวมถึงงานที่เราสามารถวิเคราะห์ได้จากโปรแกรม SolidWorks ทำความรู้จักการการวิเคราะห์ความร้อน เพื่อลดระยะเวลาและเงินทุนสำหรับการพัฒนาชิ้นงานของเรา เราลองมาดูขั้นตอนการพัฒนารูปภาพที่ 1 รูปที่ 1 เปรียบเทียบขั้นตอนการออกแบบเดิมกับขั้นตอนที่มีการวิเคราะห์ เราจะเห็นได้ว่าขั้นตอนเดิมๆ ของเราจะเสียเงินทุนไปกับการสร้างชิ้นงานต้นแบบ และเสียเวลาไปกับการทดสอบชิ้นงานนั้นๆ มากที่สุด แต่เพียงแค่เราเปลี่ยนวิธีการใหม่ โดยเพิ่มขึ้นตอนการวิเคราะห์เข้ามาเพื่อช่วยตรวจสอบชิ้นงานของเราก่อนการ ผลิตจริง จะช่วยให้เราลดเวลาและเงินทุนที่เสียไปได้อย่างมาก ปัญหาเรื่องความร้อนเป็นปัญหาพื้นฐานของชิ้นงาน อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบพัดลมระบายความร้อนและ Heat sink จะต้องมีขนาดเล็ก แต่สามารถระบายความร้อนได้ดีพอ เพื่อไม่ให้เกิด Over Heat ในวงจรหรือแผ่น PCB เกิดการขยายตัวจนเสียหาย สิ่งที่เป็นปัญหาท้าทายสำหรับผู้ออกแบบเครื่องจักรคือ การวิเคราะห์อุณหภูมิที่เกิดขึ้น การกระจายความร้อนและการเกิดความเค้นจากความร้อน

Read more

เรามารู้จักหน้าที่ และการใช้งานคำสั่งใน SolidWorks Sheet Metal กันครับ 1. Base Flange  เป็น คำสั่งแรกที่ใช้ในการขึ้นรูปงาน Sheet Metal เมื่อไรก็ตามที่เราใช้คำสั่ง Base Flange ในการเขียนชิ้นงาน จะแสดงค่าคุณสมบัติที่จำเป็นในงาน Sheet Metal เช่น ค่ารัศมีงานพับ ความหนาของงาน Sheet Metal เป็นต้น 2. Miter Flange ช่วยให้เราสามารถกำหนดรูปร่างของขอบงาน Sheet Metal ได้เองตามความต้องการ และเมื่อเราใช้คำสั่งนี้ ความหนาของขอบงานพับ จะเป็นความหนาเดียวกันกับ ความหนาที่แรกที่ถูกกำหนดไว้แบบอัตโนมัติ 3. Edge Flange

Read more

ในขบวนการอุตสาหกรรมการผลิต มีครึ่งหนึ่งของระบบ CAD ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปใช้เป็น 3D CAD ส่วนที่เหลือจะเป็นการใช้ 2D CAD ถึงแม้ว่างานบางอย่างจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 2D CAD ก็ตาม ด้วยตัวเลขเหล่านี้ จึงอยากขอแนะนำให้หลายองค์กรที่ยังไม่ได้ใช้การออกแบบด้วยระบบ 3D CAD หันมาใช้ระบบ 3D CAD กัน ด้วยการที่ผู้ใช้ระบบ 3D CAD สามารถได้รับประโยชน์จากการนำระบบนี้ไปปฏิบัติงานจริงกับองค์กร และจากประสบการณ์ของวิศวกรที่ใช้งานและทำเกี่ยวกับ 3 มิติเป็นเวลา 10 หรือ 20 ปีที่ผ่านมา ต่อไปนี้คือการรวบรวม 9 หลักเกณฑ์ที่ผู้ใช้ 2D CAD ควรพิจารณาเพื่อเปลี่ยนมาเป็นระบบ 3D CAD

Read more

SolidWorks กับงาน Surface ในโปรแกรม SolidWorks การสร้างชิ้นงาน solid กับชิ้นงาน surface มีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก ซึ่งทำให้การใช้งาน surface ง่ายจนแทบจะไม่ต่างจากการสร้างงาน solid โดยเฉพาะการสร้างงานชั้นสูง แม้ในการสร้างชิ้นงานที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน การสร้างงานด้วย surface จะใช้เวลามากกว่าการสร้างงาน solid แต่ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ใช่ชิ้นงานทุกชิ้น จะสามารถสร้างงานแบบ solid ได้ทั้งหมด บางครั้งก็ยังต้องเพิ่ง surface มาช่วยในการปรับแต่งผิวให้ได้ตามที่ต้องการ ดังนั้นการสร้างงานแบบ surface จึงมีบทบาทอยู่ไม่น้อย ทำไมต้องใช้ Surface ? 1. เพราะรูปร่างบางแบบไม่สามารถสร้างได้ด้วย solid ชิ้นงานบางอย่างที่ขึ้นรูป solid

Read more

  ด้วย SolidWorks Premium จะทำให้การออกแบบมีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย อาธิเช่น งานทางด้าน Surface ที่มีฟังก์ชั่นมากมายให้เราเลือกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่อง ตัวในการสร้างชิ้นงานของเรา Fill Feature ที่จะมาช่วยให้เราปิดผิวในลักษณะต่างๆ โดยจะปิดให้มีลักษณะสัมผัสกับส่วนโค้งของผิวข้างเคียงได้ ในงาน Sketch เรายังสามารถ ใช้งาน 3D Sketch และยังดึงตามจุดต่างๆ ในเส้น Spline ได้อย่างอิสระทุกทิศทาง และยังสามารถดึงแบบกำหนดทิศทางตามแกน x y z ได้เพื่อความแม่นยำและสม่ำเสมอของเส้นโค้งของเรา นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดความ Tangency ของเส้น จึงมีความยึดหยุ่นและมีความรวดเร็ว Sketch ในคำสั่ง Swept Surface และ Solid ด้วย

Read more

Solidwork 2015 มีฟังก์ชั่นใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานออกแบบได้รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสามารถสร้างเอกสารการออกแบบการผลิตและการประกอบ ได้อย่างง่ายดายสามารถแชร์ข้อมูลต่างๆ ระหว่างทีมผู้ใช้งานได้ทั่วโลกและรวบรวมกระบวนการออกแบบได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลงและทำให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว 1. NEW PRODUCT DEVELOPMENT WORKFLOWS • SolidWorks Model Based Definition (MBD) เป็นคำสั่งที่ช่วยบอกรายละเอียดต่างๆ ของชิ้นงานในรูปแบบ 3D PMI Annotations สามารถทำเป็นรูปแบบการนำเสนอแบบ eDrawing® หรือ 3D PDF • SolidWorks Treehouse สามารถช่วยดูในส่วนของการอ้างอิงไฟล์งานต่างๆ ที่นำมาประกอบเป็น Assembly ได้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการวางแผนการทำงาน หรือการแก้ไขงาน รวมถึงการดูภาพรวมของการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ Benefits

Read more

Automatic Drawing Views SolidWorks มันสร้างวิวทั้ง Top / Front / Side / ISO / Section ในขณะที่ทำ Drawing ให้อัตโนมัติทั้งใน Part และ Assembly ทำให้ช่วยลดเวลาในการเขียนลงไปได้มาก โดยการดึงข้อมูลมิติโดยตรงจากการออกแบบชิ้นงาน 3D อีกทั้งยังสามารถ Item Number และ Part List ได้อัตโนมัติเช่นกัน โดยรองรับทั้งในมาตรฐาน GB, JIS, BSI, ISO, DIN, ANSI และ GOST Automatic

Read more

ความ ตื่นตัวต่อ “ภาวะโลกร้อน” คงไม่ใช่เป็นเพียงกระแสในสังคมอีกต่อไป เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกชีวิต ดังจะเห็นได้จากสภาวะอากาศที่แปรเปลี่ยน ความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น หรือโรคภัยที่ร้ายแรงขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ที่ได้บั่นทอนธรรมชาติทั้งโดยรู้ตัว และไม่รู้ตัว นักวิชาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างมีความเห็นพ้องกันว่า การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องเริ่มตั้งแต่ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพราะแม้ว่าต้นทุนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางตรงจะมีเพียง 5-13% ของต้นทุนผลิตภัณฑ์รวม แต่ผลสืบเนื่องจากการออกแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างต้นทุนถึง 60-80% การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ EcoDesign (Economic & Ecological Design) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการผลิตสินค้า โดยเป็นกระบวนการที่ผนวกแนวคิดด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้น ตอนการออกแบบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์สมรรถนะทางด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ การจัดการซากที่หมดอายุ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ต้นทุน กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการตลาด เป็นต้น หลักการพื้นฐานของการทำ

Read more

1. Sketch Picture and Importing Geometry ด้วยฟังก์ชั่น Sketch Picture ใน SolidWorks คุณสามารถ Import รูป เข้ามาอ้างอิงเพื่อ Sketch ขึ้นใหม่ในโปรแกรม แล้วสามารถปรับขนาดภาพเพื่อให้ตรงกับขนาดงานจริง หรือแม้แต่การทำภาพฉายกลับด้าน ก็สามารถทำได้ง่าย และการนำภาพเข้ามานั้นในโปรแกรมก็ยังสามารถลบฉากหลังหรือพื้นหลังออกไปได้ การแสดงผลของภาพก็จะชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการ Sketch มากขึ้นมากขึ้นอีกด้วย 2. ScanTo 3D        คอนเซปต์การออกแบบโดยมากแล้วจะเริ่มต้นจากการสร้างโมเดลที่สามารถจับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นจากโฟม จากไม้ หรือจากปั้นจากดิน มากกว่าที่จะเริ่มจากการออกแบบโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากชิ้นงานต้นแบบของเราจะต้องนำไปพัฒนาด้านการผลิต หรือการพัฒนาด้านอื่นๆ จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี Scan To 3D

Read more

บทนำ ในการพัฒนาเพื่อออกแบบเครื่องจักรรวมถึงระบบการผลิตต่างๆ เพื่อใช้งานในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือเรียกกันว่ากลุ่ม EU นั้น ปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องใช้เอกสารต่างๆ ประกอบในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้รับมาตรฐาน ผู้ผลิตจำเป็นจะต้องมีการวางแผนที่ดี มีการประเมินความเสี่ยง และกระบวนการการจัดการเอกสารที่ดี เพื่อให้เห็นและสอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ เพื่อให้บรรลุมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดในระเบียบข้อบังคับด้านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (CE) ของกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ทั้งนี้ทาง SolidWorks เองก็ได้จัดเตรียมเครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น SolidWorks CAD, SolidWorks Simulation, SolidWorks Enterprise PDM, และ SolidWorks Composer ไว้ให้กับทางทีมงานออกแบบ เพื่อตอบสนองมาตรฐานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน CE คืออะไร        เครื่องหมาย CE ย่อมาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า

Read more

       ปัจจุบัน เวลา ถือว่าเป็น ทรัพยากรที่มีค่าอย่างมากในการทำงาน บางครั้งเราไม่สามารถทำงานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้ส่งผลต่อความล่าช้าทั้งในเรื่องของการส่งต่องานไปยังส่วนงานอื่น หรือแม้กระทั่งงานที่ต้องทำเป็นประจำอยู่แล้วของเราเอง เวลาที่เราเสียไปในการทำงานกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น เวลาที่ใช้ไปในการออกไปติดต่องาน การเข้าประชุม หรือลงไปดูงานในสายการผลิต บางครั้งก็ใช้เวลานานมากกว่าจะคุยงานเสร็จ เวลาที่เราเสียไปกับกิจกรรมนี้ย่อมส่งผลกับงานของเราที่ต้องทำเป็นประจำ อย่างแน่นอน แต่ถ้าในซอฟต์แวร์ของเราที่มีเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยแบ่งเบาปัญหานี้ โดยที่เราสามารถกำหนดตั้งเวลา และเซตค่าต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานในขณะเวลาที่เราไม่ได้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัติก็คงจะดีไม่น้อย ในส่วนของบทความนี้เราจะมาอัพเดททำความรู้จักกับอีกหนึ่งความสามารถจาก โปรแกรม SolidWorks ที่เชื่อว่ายังมีหลายๆ ท่านที่ยังไม่ทราบหรือไม่เคยใช้งานเครื่องมือนี้ ที่เรียกว่า  SolidWorks Task Scheduler        SolidWorks Task Scheduler นั้นเป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการทำงานล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เมื่อเราทำการออกแบบชิ้นงานที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้อง Export files

Read more

ก่อนจะเข้าเรื่อง SOLIDWORKS Cloud ขอพูดถึงในปัจจุบันนี้ เราอาจจะได้ยินหลายคนพูดถึงเรื่อง Cloud จนดูจะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วจริงๆ Cloud นั้นถูกพูดถึงมาหลายปีมากแล้ว เราก็ใช้ Cloud กันมานานแล้วตั้งแต่การใช้ Email เช่น Hotmail , Yahoo and Gmail พวกนี้ล้วนเป็น Cloud ทั้งสิ้น เพราะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเลย เรารู้แค่เราใช้ Service ของพวกนี้อยู่ ทุกวันนี้ Cloud นั้นขยับเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกที เช่น ถ้าเราใช้ iPhone และเราซื้อ iPad มาใช้เพิ่มทุกอย่างที่อยู่ใน iPhone ของเราก็จะไปอยู่บน iPad Auto หรือถ้าเราเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่

Read more

ใน ต่างประเทศได้มีการจัดการแข่งขันการประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันกันในรูปแบบของ Student Formula เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมยานยนต์และในประเทศไทยก็มี สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย จัดการแข่งขันรายการ TSAE Auto Challenge Student Formula โดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ให้แก่นิสิต และนักศึกษาสถาบันต่างๆ ซึ่งจะทำการแข่งขันปีละ 1 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2005 เป็นการแข่งขันในรูปแบบ ยานยนต์ประหยัดพลังงาน จากนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นการแข่งแบบ ฟอร์มูล่า ในปี 2007 และได้ปรับเปลี่ยนมาใช้กฏกติกาสากลแบบฟูลออฟชั่นในปี 2008 รายการ Auto Challenge ถือเป็นการแข่งขันที่จะสามารถก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้ โดยทีมผู้ชนะเลิศในประเทศไทย จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดย JSAE และทีมที่สามารถผ่านด่านที่ญี่ปุ่น ก็จะได้เข้าร่วมการแข่ง Formula

Read more

เนื่อง ด้วยในทุกวันนี้การจ้าง ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ที่ส่งไปยังผู้รับช่วงการผลิต นั้นจะได้พบกับงานออกแบบที่น่าแปลกใจในรูปแบบต่างๆ และงานออกแบบที่ปรับเปลี่ยนบ่อยๆ นั้นเอง ทำให้ทางผู้ออกแบบเองนั้นก็มีแนวโน้มที่จะมองหา เครื่องจักรมาทำการผลิตชิ้นงานเอง หรือทำขึ้นรูปชิ้นงานในโมเดลแรก ด้วยโปรแกรมออกแบบที่เป็น CAD ยอดนิยมกันอย่างมากที่รู้จักกันดี คือ โปรแกรม SolidWorks นั้นสามารถต่อยอดงานในการทำงานผลิต กับเครื่องจักร CNC ได้ด้วย โดยใช้โปรแกรม SolidCAM เป็นตัวช่วยสร้าง NC – Code เพื่อควบคุมเครื่องจักร CNC ของเราได้ทันที ทำให้การควมคุมระยะเวลาและคุณภาพของชิ้นงานได้เองอย่างใกล้ชิด ภายในแผนกออกแบบกับงานผลิตรวมเข้าด้วยกันได้ โปรแกรม SolidCAM ได้พัฒนาคำสั่งต่างๆ ให้เหมาะกับผู้ใช้งาน CAD โดยเน้นความสะดวกที่สุดในการใช้งานและการแก้ไขได้ง่าย เพื่อรองรับการทำงานของผู้เริ่มต้นทำงานทางด้าน CAD/CAM ทาง

Read more

ด้วยการแข่งขันที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมทุกๆ แขนง และบริษัทต่างก็ต้องปรับตัวให้ทันกับโลก ให้ทันกับยุคสมัยที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการช่วยพัฒนาช่วยยกระดับการแข่งขันให้สูงขึ้น ผู้เล่นที่ลงแข่งต่างก็สรรหาสิ่งที่จะมาช่วยทุ่นแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครบเครื่อง ในการออกแบบก็เช่นกันเหล่า Designer ต่างสรรหาเครื่องมือที่ครบเครื่องและมีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยในการออกแบบ ซึ่งแน่นอนว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชิ้นหนึ่งๆ นั้น ไม่ใช่เพียงแค่มี idea อย่างเดียว เพราะหลายคนก็มี idea ดีๆ ต่างกันมากมาย แต่คนที่ทำให้ idea นั้นๆ เข้าใกล้ความจริงมากที่สุด สามารถผลิตได้จริงใช้งานได้จริงก่อนออกวางตลาดได้ก่อน คนนั้นต่างหากคือผู้ชนะที่จะครอบครองตลาดได้ เข้าเรื่องเลยดีกว่า… ในตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องโมดูลที่จะมาช่วยการ Design ให้เร็วขึ้น แชร์ข้อมูลได้ทั่วถึงมากขึ้น คงหนีไม่พ้น “SOLIDWORKS Conceptual Designer” (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม Link ด้านล่าง)       

Read more

ถ้าพูดถึงเรื่องไฟล์ของโปรแกรม SOLIDWORKS หลายๆ คนก็อาจจะรู้ไม่หมดและยังไม่เข้าใจในอีกหลายๆ ส่วน ในเอกสารชุดนี้เลยนำเรื่องไฟล์งาน SOLIDWORKS มาอธิบายให้ฟังอีกที โดยในเอกสารฉบับนี้อาจจะแบ่งเป็นส่วนๆ ตามนี้ SOLIDWORKS File Structure File Conversion Saving Files SOLIDWORKS File Structure ในโครงสร้างของไฟล์ SOLIDWORKS โดยปกติแล้ว จะประกอบด้วยกันอยู่ 4 ส่วน Header ส่วนหัว: ข้อมูลเกี่ยวทั่วไปเกี่ยวกับไฟล์ เช่น รูปแบบไฟล์ ชนิด ขนาด และคุณสมบัติต่างๆ Instructions Set ข้อมูลการตั้งค่า: เป็น FeatureManager Tree

Read more

“Tool for Factory” คือเครื่องมือสำหรับโรงงานที่เราสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อช่วยทุ่นแรงต่างๆ ในการทำงาน ถ้าไม่มีเครื่องมือเหล่านี้งานที่ทำอาจจะไม่ได้สามารถเดินต่อได้ เพราะฉะนั้นเครื่องมือจึงมีความสำคัญต่อการทำงานเป็นอย่างยิ่ง และทำให้งานสามารถดำเดินต่อไปได้ เมื่อเทียบกับ SolidWorks นั้นโปรแกรม SolidWorks ก็เปรียบเหมือนเครื่องมือสำหรับโรงงานอีกประเภทหนึ่ง ที่ช่วยในการทุ่นแรงในการออกแบบสำหรับวิศวกร เป็น Tool ที่เหมาะสำหรับโรงงานในการออกแบบเป็นอย่างมาก จากเมื่อก่อนต้องใช้ดินสอบรรจงลากเส้นต่างๆ ก็กลายเป็นใช้คำสั่งต่างๆ เพื่อสร้างเส้นในลักษณะเดียวกันขึ้นมา แม้กระทั่งน้ำหนักในการเขียนเส้นต่างๆ นั้นก็สำคัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองทำให้มาตราฐานในการเขียนแบบของแต่ล่ะคนแตกต่างกันออกไป แต่หากเป็นการใช้คำสั่งจากตัวโปรแกรมวิศวกรออกแบบทุกคนก็จะได้ขนาดและน้ำหนักของเส้นที่ได้มาตรฐานเท่าๆ กัน ช่วยให้การออกแบบมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบพวกประเภทงาน 2D SolidWorks ก็เป็น Tool ที่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นแบบดังภาพ   หรืออาจจะเป็น Tool ช่วยในการออกแบบเป็นลักษณะ 3D เพื่อให้เหมาะกับงานนั้นๆ ที่มีอยู่ในโรงงานไม่ว่าจะเป็นงานสร้าง Part, Sheet

Read more

ฟังก์ชั่น Porous Media เป็นคำสั่งหนึ่งใน SolidWorks Flow Simulation ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ชิ้นงานที่มีรูพรุน เนื่องจากการวิเคราะห์ Flow Simulation จำเป็นต้องสร้าง Mesh ที่ชิ้นงาน ถ้าหากชิ้นงานมีรูเล็กๆ อยู่มากมาย การสร้าง Mesh ที่ดีจะต้องมีขนาดเล็กกว่ารูพรุนนั้นๆ จึงจะได้ผลการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ โดยอย่างน้อยต้องมี Mesh 3 ชิ้นภายในรูนั้นๆ ทำให้การวิเคราะห์ชิ้นงานที่มีรูพรุนต้องสร้าง Mesh จำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการคำนวณนาน หรืออาจจะคำนวณไม่ได้เลย ดังนั้นฟังก์ชั่น Porous Media จึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้โดยแทนที่ชิ้นงานที่มีรูพรุนด้วยรูปทรงตันแทน และใช้ฟังก์ชั่น Porous Media เพื่อบอกให้โปรแกรมรู้ว่าชิ้นงานนี้จริงๆ แล้วมีรูพรุน ทำให้เราไม่จำเป็นต้องสร้าง Mesh

Read more

เริ่มต้นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย SolidWorks Sustainability Express ในบทความนี้จะเป็นการเริ่มต้นในการอธิบายแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่าง ยั่งยืน และแนะนำการใช้งาน Feature ใหม่ของซอฟต์แวร์ SolidWorks ที่พัฒนาในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมได้จากการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมให้มีความยั่งยืน ในปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านเพิ่มมากขึ้น และยังส่งผลกระทบนั้นกลับมาสู่มนุษย์ และสิ่งแวดล้อมนั้น ก็อันเนื่องมาจากการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นของก๊าซต่างๆ จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ที่สร้างผลกระทบ เช่น น้ำ อากาศ สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ก๊าซชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลนี้ก็คือ ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ทำให้มนุษย์ต้องหันมาใส่ใจ ดูแล และลดปริมาณของก๊าซตัวนี้ออกจากกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้เกิดก๊าซชนิดนี้ขึ้นมา ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ โดยในปัจจุบัน Software SolidWorks 2010 ได้เพิ่มเติมในส่วนนี้ขึ้นมา ทำให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยที่สามารถทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมแล้วทำการปรับเปลี่ยน วัสดุที่นำมาใช้ได้ตั้งแต่กระบวนการออกแบบได้เลย

Read more

บท ความในส่วนนี้เราขอเขียนถึงอีกหนึ่งความสำเร็จของลูกค้า ในการสร้าง JETPACK นวัตกรรมใหม่ของโลกด้วยซอฟต์แวร์ SolidWorks จากบริษัท Martin Aircraft ว่าเขาใช้ SolidWorks Solution อย่างไรจึงประสบความสำเร็จและทำไมจึงเลือกใช้ซอฟต์แวร์นี้ มาดูอีกหนึ่งประสบการณ์ของการเลือกใช้ SolidWorks เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จกับนวัตกรรมใหม่ของโลกนี้ เป็นระยะเวลานานมาแล้วที่มนุษย์เราฝันอยากที่จะโบยบินได้อย่างอิสระบนอากาศ ได้เหมือนกับนก แต่นับตั้งแต่เดิมมาเรายังไม่สามารถที่จะบินให้ได้อย่างนั้นนอกจากว่ายังคง ต้องอาศัยอยู่ในอากาศยานเพื่อบินไปบนอากาศด้วย เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ จรวด หรือ ล่องลอยไปกับเครื่องร่อนหรือบอลลูน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ใหม่ที่ท้าทายทางทีมงานของ Martin ด้วยการใช้วิธีการที่ให้มีแหล่งกำเนิดพลังงานขับเคลื่อนโดยยึดเกาะอยู่ทาง ด้านหลังของมนุษย์ ด้วยแนวคิดของ Jetpack ซึ่งหากย้อนกลับไปในการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ผ่านมา ยังคงเป็นโมเดลที่ยังคงไม่ได้พัฒนากันอย่างจริงจัง ด้วยปัญหาต่างๆ เช่น รูปทรงที่ไม่กะทัดรัด ไร้ซึ่งความปลอดภัย ปัญหาเหล่านี้ยังคงเป็นอุปสรรคที่จะนำบินไปสู่บนอากาศได้ จากสิ่งนั้นทำให้

Read more

Destination Zero Carbon (DZC) คือการร่วบรวมการศึกษาพลังงานสะอาดที่มุ่งเน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี, วิศวกรรม, คณิตศาสตร์และภูมิศาสตร์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์นำมาสู่การออกแบบและสร้างขึ้นจริง ของรถแข่งทางตรงพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนขนาดสเกล 1:20 ของนักเรียน ในห้องเรียน โรงเรียนของประเทศสิงคโปร์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนรุ่นใหม่ Design and Technology (Lower Secondary) นักเรียนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักการออกแบบและเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยโปรแกรมน่าสนใจของเรา ที่มีการออกแบบเพื่อการผลิตจะช่วยให้นักเรียนมีมุมมองที่ดีและคาดหวังว่าพวก เขาจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป   ภาพบรรยากาศการแข่งขัน     แข่งพร้อมกัน                      

Read more

ใน ปัจจุบันนี้การเขียนแบบวิศวกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในวงการวิศวกรรม เพราะแบบเป็นภาษาสากลที่ใช้แสดงหรือสื่อความหมายระหว่างวิศวกรกับช่างเทคนิค เพื่อถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นงาน หรือเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งในแบบงานนั้นๆจะต้องกำหนดรายละเอียดต่างๆเช่น ขนาด ชนิดของวัสดุ พิกัดค่าความเผื่อต่างๆ ผิวของชิ้นงานนั้นๆ รวมถึงรายละเอียดในการเชื่อม การประกอบต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกกำหนดลงใน แบบ โดยละเอียด ในยุคก่อนหน้านี้ ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในงานเขียนแบบเช่น ดินสอ ไม้บรรทัดชนิดต่างๆ วงเวียน เทมเพลทต่างๆ แม้กระทั้งโต๊ะที่ใช้ในการเขียนแบบ แต่ในปัจจุบันได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเขียน แบบหรือที่เราได้ยินกันจนติดหูว่า CAD หรือ Computer Aided Design ทำให้นักเขียนแบบในยุคใหม่นั้นแทบจะไม่เคยใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกันเลยแม้กระ ทั้งโต๊ะที่ใช้ในการเขียนแบบก็ไม่ได้ใช้ กลายเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์แทน ซึ่งสิ่งที่เข้ามาแทนอุปกรณ์เหล่านั้นก็คือ Computer แล้ว Software

Read more

ผู้ ผลิตต้องมีความสามารถด้านนวัตกรรม ในการสร้างสรรค์สินค้าใหม่มาเสนอผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่สั้น ในขณะเดียวกันต้องสามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงการผลิตได้ตามสภาพแวดล้อมได้ ง่ายและรวดเร็ว  ปัจจัยกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรนิกส์และสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจำเป็นต้องปรับให้เกิดความสมดุลและเหมาะสม ทุกประเทศมุ่งสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชนภายในประเทศด้วยการพัฒนา อุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นตามมา ปัจจัยที่กระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลาย ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ผู้ผลิตตอบสนองให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงค้าอุปโภคบริโภคซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ โรงงานในรูปของปัจจัยภายในหลายประการด้วยกัน ที่สำคัญคือ รูปแบบสินค้า ระยะเวลาการผลิตหรือส่งมอบและความสามารถปรับการผลิต ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงานที่โรงงานไม่สามารถเข้าไปจัดการได้โดยตรง ได้แก่ ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ความต้องการด้านคุณภาพ การขยายตัวของตลาด แรงงานฝีมือ ค่าจ้างและสวัสดิการของแรงงาน กลุยทธ์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ปัจจัยกระทบ ดังกล่างข้างต้นส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องด้วย มาตราการต่างๆเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเหล่านั้นให้น้อยลง มาตากรที่โรงงานในประเทศอุตสาหกรรมนำมาใช้จะเน้นไปในด้านการใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือหลักโดยกลยุทธ์ที่มักจะใช้ได้แก่ การใช้เครื่องจักรกลประสิทธิภาพสูงในการผลิต การให้เครื่องจักรกลทำงานอย่างต่อเนื่อง การใช้เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ การจัดระบบการผลิตที่คล่องตัวสูงและสูญเสียต่ำ ส่วนมาตรการหรือกิจกรรมในการดำเนินงานประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆที่มีผลกระทบต่อระบบการทำงาน ผลิตภาพ โดยเน้นในด้านระยะเวลาในการผลิตและค่าใช่จ่ายหรือต้นทุนการผลิต

Read more

ต่อจากบทความเมื่อครั้งที่แล้วที่กล่าวถึงตัวโปรแกรม 3DQuickMold ในตอนที่สองนี้เราจะมาดูถึงลักษณะการทำงารของโปรแกรมกัน ลักษณะของการทำงาน 3DQuickMold โดยจะสรุปขั้นตอนต่างๆหลักๆดังนี้ 1.เริ่มด้วยการนำชิ้นงานมาทำการสร้าง Work Piece และสร้าง Side Core 2.สร้าง Parting Line เพื่อ Split Mold สำหรับทำ Core และ Cavity Insert 3.วาง Layout ของ Insert หลังจากนั้นกำหนดขนาดต่างๆ เพื่อสร้าง Mold Base และทำ Pocket 4.สร้าง Slide Core และกำหนดขนาดต่างๆของ Slider ที่ต้องการ 5.กำหนดและ

Read more

การ ทำงานในส่วนของงานอุตสาหกรรม ในยุคที่ต้องแข่งขันกันด้วย เวลา คุณภาพ และราคา ของสินค้าในปัจจุบัน ซึ่งอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้น ก็มีหลาย ๆ อุตสาหกรรมที่ต้องแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อจะได้มาซึ่งผลประกอบการและผลกำไร ที่ดีมาสู่ธุรกิจของตน และแน่นอนครับว่า ผลประกอบการและกำไรที่ดี ย่อมมาจากคนในองค์กรและสิ่งอื่น ๆ ควบคู่กันไป และสิ่งที่ลืมไม่ได้นอกเหนือจากสิ่งอื่นก็คือเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ดี ที่จะสามารถนำองค์กรก้าวไปสู่ชัยชนะในธุรกิจได้มั่นคงเช่นเดียวกัน ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรที่จะนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมนั้น ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ล้วนแต่ต้องการความแข็งแรง คงทน และยังสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย แล้วยังต้องคำนึงถึงปัจจัยในการผลิตด้วยว่า ต้นทุนของการผลิตไม่ควรสูงจนเกินไป ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแต่ต้องใช้ทั้งประสบการณ์ในการออกแบบของวิศกรล้วน ๆ และประสบการณ์ในการออกแบบย่อมเกิดจากการทำงานมานานของตัววิศกรเองด้วยเช่น เดียวกัน ที่ต้องผ่านการ คิด วิเคราะห์ คำนวณ เพื่อให้การออกแบบนั้นออกมาดีที่สุด ซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลานานในการออกแบบชิ้นงานในแต่ละตัว บทความนี้ผมก็ขอเสนอเครื่องมือที่จะมาช่วยตัดสินใจในการออกแบบชิ้นงาน เพื่อให้ชิ้นงานที่ออกแบบมานั้น ออกมาดีที่สุด

Read more

  ด้วย SolidWorks Premium จะทำให้การออกแบบมีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย อาธิเช่น งานทางด้าน Surface ที่มีฟังก์ชั่นมากมายให้เราเลือกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่อง ตัวในการสร้างชิ้นงานของเรา Fill Feature ที่จะมาช่วยให้เราปิดผิวในลักษณะต่างๆ โดยจะปิดให้มีลักษณะสัมผัสกับส่วนโค้งของผิวข้างเคียงได้ ในงาน Sketch เรายังสามารถ ใช้งาน 3D Sketch และยังดึงตามจุดต่างๆ ในเส้น Spline ได้อย่างอิสระทุกทิศทาง และยังสามารถดึงแบบกำหนดทิศทางตามแกน x y z ได้เพื่อความแม่นยำและสม่ำเสมอของเส้นโค้งของเรา นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดความ Tangency ของเส้น จึงมีความยึดหยุ่นและมีความรวดเร็ว Sketch ในคำสั่ง Swept Surface และ Solid ด้วย

Read more

บทความที่เกี่ยวข้อง ลดความยุ่งยากในการทำ GA Drawing แบบออโต้ด้วย SolidPlant แบไต๋ เริ่มต้นทำกีต้าร์ ทำยังไง (DIY Guitar / How to Make Guitar) เขียนสปริงด้วย SOLIDWORKS SOLIDWORKS แบบเช่าใช้ คุณเลือกได้ คุ้มค่าในการลงทุน The SOLIDWORKS Grand Challenge อภิมหาโปรเจ็กต์ คนเล็ก Create ยักษ์

สำหรับ บทความฉบับนี้ เป็นการรวมเอา Tool Option ที่ User นิยมปรับแต่งบ่อยๆ ในหน้า General, Color, Sketch และมาเริ่มมีใน Version ใหม่ๆ มาบอกเล่ากันให้ฟังครับ ตัวไหนที่มีมานานแล้ว และไม่ค่อยได้ใช้ปรับแต่งก็จะขอข้ามไปนะครับ คิดว่าบทความฉบับนี้น่าจะเป็นที่ถูกใจสำหรับกลุ่ม User ที่ชอบปรับแต่ง SolidWorks ให้ไม่เหมือน User คนอื่นๆไม่น้อย เพื่อไม่ให้เสียเวลา เรามาเริ่มเลยครับ 1. General: เป็นการปรับค่าทั่วไปของโปรแกรมและเป็นหน้ารวมเอาการเปิด / ปิด ความสามารถบางตัวใน Version ใหม่ที่มีเข้ามา          

Read more

ความ ร้อนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการออกแบบ ในบทความนี้เราจะมาดูกันถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน ได้แก่ นำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสี รวมถึงงานที่เราสามารถวิเคราะห์ได้จากโปรแกรม SolidWorks ทำความรู้จักการการวิเคราะห์ความร้อน เพื่อลดระยะเวลาและเงินทุนสำหรับการพัฒนาชิ้นงานของเรา เราลองมาดูขั้นตอนการพัฒนารูปภาพที่ 1 รูปที่ 1 เปรียบเทียบขั้นตอนการออกแบบเดิมกับขั้นตอนที่มีการวิเคราะห์ เราจะเห็นได้ว่าขั้นตอนเดิมๆ ของเราจะเสียเงินทุนไปกับการสร้างชิ้นงานต้นแบบ และเสียเวลาไปกับการทดสอบชิ้นงานนั้นๆ มากที่สุด แต่เพียงแค่เราเปลี่ยนวิธีการใหม่ โดยเพิ่มขึ้นตอนการวิเคราะห์เข้ามาเพื่อช่วยตรวจสอบชิ้นงานของเราก่อนการ ผลิตจริง จะช่วยให้เราลดเวลาและเงินทุนที่เสียไปได้อย่างมาก ปัญหาเรื่องความร้อนเป็นปัญหาพื้นฐานของชิ้นงาน อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบพัดลมระบายความร้อนและ Heat sink จะต้องมีขนาดเล็ก แต่สามารถระบายความร้อนได้ดีพอ เพื่อไม่ให้เกิด Over Heat ในวงจรหรือแผ่น PCB เกิดการขยายตัวจนเสียหาย สิ่งที่เป็นปัญหาท้าทายสำหรับผู้ออกแบบเครื่องจักรคือ การวิเคราะห์อุณหภูมิที่เกิดขึ้น การกระจายความร้อนและการเกิดความเค้นจากความร้อน

Read more

เรามารู้จักหน้าที่ และการใช้งานคำสั่งใน SolidWorks Sheet Metal กันครับ 1. Base Flange  เป็น คำสั่งแรกที่ใช้ในการขึ้นรูปงาน Sheet Metal เมื่อไรก็ตามที่เราใช้คำสั่ง Base Flange ในการเขียนชิ้นงาน จะแสดงค่าคุณสมบัติที่จำเป็นในงาน Sheet Metal เช่น ค่ารัศมีงานพับ ความหนาของงาน Sheet Metal เป็นต้น 2. Miter Flange ช่วยให้เราสามารถกำหนดรูปร่างของขอบงาน Sheet Metal ได้เองตามความต้องการ และเมื่อเราใช้คำสั่งนี้ ความหนาของขอบงานพับ จะเป็นความหนาเดียวกันกับ ความหนาที่แรกที่ถูกกำหนดไว้แบบอัตโนมัติ 3. Edge Flange

Read more

ในขบวนการอุตสาหกรรมการผลิต มีครึ่งหนึ่งของระบบ CAD ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปใช้เป็น 3D CAD ส่วนที่เหลือจะเป็นการใช้ 2D CAD ถึงแม้ว่างานบางอย่างจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 2D CAD ก็ตาม ด้วยตัวเลขเหล่านี้ จึงอยากขอแนะนำให้หลายองค์กรที่ยังไม่ได้ใช้การออกแบบด้วยระบบ 3D CAD หันมาใช้ระบบ 3D CAD กัน ด้วยการที่ผู้ใช้ระบบ 3D CAD สามารถได้รับประโยชน์จากการนำระบบนี้ไปปฏิบัติงานจริงกับองค์กร และจากประสบการณ์ของวิศวกรที่ใช้งานและทำเกี่ยวกับ 3 มิติเป็นเวลา 10 หรือ 20 ปีที่ผ่านมา ต่อไปนี้คือการรวบรวม 9 หลักเกณฑ์ที่ผู้ใช้ 2D CAD ควรพิจารณาเพื่อเปลี่ยนมาเป็นระบบ 3D CAD

Read more

SolidWorks กับงาน Surface ในโปรแกรม SolidWorks การสร้างชิ้นงาน solid กับชิ้นงาน surface มีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก ซึ่งทำให้การใช้งาน surface ง่ายจนแทบจะไม่ต่างจากการสร้างงาน solid โดยเฉพาะการสร้างงานชั้นสูง แม้ในการสร้างชิ้นงานที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน การสร้างงานด้วย surface จะใช้เวลามากกว่าการสร้างงาน solid แต่ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ใช่ชิ้นงานทุกชิ้น จะสามารถสร้างงานแบบ solid ได้ทั้งหมด บางครั้งก็ยังต้องเพิ่ง surface มาช่วยในการปรับแต่งผิวให้ได้ตามที่ต้องการ ดังนั้นการสร้างงานแบบ surface จึงมีบทบาทอยู่ไม่น้อย ทำไมต้องใช้ Surface ? 1. เพราะรูปร่างบางแบบไม่สามารถสร้างได้ด้วย solid ชิ้นงานบางอย่างที่ขึ้นรูป solid

Read more

  ด้วย SolidWorks Premium จะทำให้การออกแบบมีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย อาธิเช่น งานทางด้าน Surface ที่มีฟังก์ชั่นมากมายให้เราเลือกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่อง ตัวในการสร้างชิ้นงานของเรา Fill Feature ที่จะมาช่วยให้เราปิดผิวในลักษณะต่างๆ โดยจะปิดให้มีลักษณะสัมผัสกับส่วนโค้งของผิวข้างเคียงได้ ในงาน Sketch เรายังสามารถ ใช้งาน 3D Sketch และยังดึงตามจุดต่างๆ ในเส้น Spline ได้อย่างอิสระทุกทิศทาง และยังสามารถดึงแบบกำหนดทิศทางตามแกน x y z ได้เพื่อความแม่นยำและสม่ำเสมอของเส้นโค้งของเรา นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดความ Tangency ของเส้น จึงมีความยึดหยุ่นและมีความรวดเร็ว Sketch ในคำสั่ง Swept Surface และ Solid ด้วย

Read more

Solidwork 2015 มีฟังก์ชั่นใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานออกแบบได้รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสามารถสร้างเอกสารการออกแบบการผลิตและการประกอบ ได้อย่างง่ายดายสามารถแชร์ข้อมูลต่างๆ ระหว่างทีมผู้ใช้งานได้ทั่วโลกและรวบรวมกระบวนการออกแบบได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลงและทำให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว 1. NEW PRODUCT DEVELOPMENT WORKFLOWS • SolidWorks Model Based Definition (MBD) เป็นคำสั่งที่ช่วยบอกรายละเอียดต่างๆ ของชิ้นงานในรูปแบบ 3D PMI Annotations สามารถทำเป็นรูปแบบการนำเสนอแบบ eDrawing® หรือ 3D PDF • SolidWorks Treehouse สามารถช่วยดูในส่วนของการอ้างอิงไฟล์งานต่างๆ ที่นำมาประกอบเป็น Assembly ได้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการวางแผนการทำงาน หรือการแก้ไขงาน รวมถึงการดูภาพรวมของการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ Benefits

Read more

Automatic Drawing Views SolidWorks มันสร้างวิวทั้ง Top / Front / Side / ISO / Section ในขณะที่ทำ Drawing ให้อัตโนมัติทั้งใน Part และ Assembly ทำให้ช่วยลดเวลาในการเขียนลงไปได้มาก โดยการดึงข้อมูลมิติโดยตรงจากการออกแบบชิ้นงาน 3D อีกทั้งยังสามารถ Item Number และ Part List ได้อัตโนมัติเช่นกัน โดยรองรับทั้งในมาตรฐาน GB, JIS, BSI, ISO, DIN, ANSI และ GOST Automatic

Read more

ความ ตื่นตัวต่อ “ภาวะโลกร้อน” คงไม่ใช่เป็นเพียงกระแสในสังคมอีกต่อไป เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกชีวิต ดังจะเห็นได้จากสภาวะอากาศที่แปรเปลี่ยน ความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น หรือโรคภัยที่ร้ายแรงขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ที่ได้บั่นทอนธรรมชาติทั้งโดยรู้ตัว และไม่รู้ตัว นักวิชาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างมีความเห็นพ้องกันว่า การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องเริ่มตั้งแต่ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพราะแม้ว่าต้นทุนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางตรงจะมีเพียง 5-13% ของต้นทุนผลิตภัณฑ์รวม แต่ผลสืบเนื่องจากการออกแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างต้นทุนถึง 60-80% การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ EcoDesign (Economic & Ecological Design) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการผลิตสินค้า โดยเป็นกระบวนการที่ผนวกแนวคิดด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้น ตอนการออกแบบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์สมรรถนะทางด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ การจัดการซากที่หมดอายุ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ต้นทุน กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการตลาด เป็นต้น หลักการพื้นฐานของการทำ

Read more

1. Sketch Picture and Importing Geometry ด้วยฟังก์ชั่น Sketch Picture ใน SolidWorks คุณสามารถ Import รูป เข้ามาอ้างอิงเพื่อ Sketch ขึ้นใหม่ในโปรแกรม แล้วสามารถปรับขนาดภาพเพื่อให้ตรงกับขนาดงานจริง หรือแม้แต่การทำภาพฉายกลับด้าน ก็สามารถทำได้ง่าย และการนำภาพเข้ามานั้นในโปรแกรมก็ยังสามารถลบฉากหลังหรือพื้นหลังออกไปได้ การแสดงผลของภาพก็จะชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการ Sketch มากขึ้นมากขึ้นอีกด้วย 2. ScanTo 3D        คอนเซปต์การออกแบบโดยมากแล้วจะเริ่มต้นจากการสร้างโมเดลที่สามารถจับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นจากโฟม จากไม้ หรือจากปั้นจากดิน มากกว่าที่จะเริ่มจากการออกแบบโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากชิ้นงานต้นแบบของเราจะต้องนำไปพัฒนาด้านการผลิต หรือการพัฒนาด้านอื่นๆ จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี Scan To 3D

Read more

บทนำ ในการพัฒนาเพื่อออกแบบเครื่องจักรรวมถึงระบบการผลิตต่างๆ เพื่อใช้งานในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือเรียกกันว่ากลุ่ม EU นั้น ปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องใช้เอกสารต่างๆ ประกอบในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้รับมาตรฐาน ผู้ผลิตจำเป็นจะต้องมีการวางแผนที่ดี มีการประเมินความเสี่ยง และกระบวนการการจัดการเอกสารที่ดี เพื่อให้เห็นและสอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ เพื่อให้บรรลุมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดในระเบียบข้อบังคับด้านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (CE) ของกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ทั้งนี้ทาง SolidWorks เองก็ได้จัดเตรียมเครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น SolidWorks CAD, SolidWorks Simulation, SolidWorks Enterprise PDM, และ SolidWorks Composer ไว้ให้กับทางทีมงานออกแบบ เพื่อตอบสนองมาตรฐานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน CE คืออะไร        เครื่องหมาย CE ย่อมาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า

Read more

       ปัจจุบัน เวลา ถือว่าเป็น ทรัพยากรที่มีค่าอย่างมากในการทำงาน บางครั้งเราไม่สามารถทำงานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้ส่งผลต่อความล่าช้าทั้งในเรื่องของการส่งต่องานไปยังส่วนงานอื่น หรือแม้กระทั่งงานที่ต้องทำเป็นประจำอยู่แล้วของเราเอง เวลาที่เราเสียไปในการทำงานกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น เวลาที่ใช้ไปในการออกไปติดต่องาน การเข้าประชุม หรือลงไปดูงานในสายการผลิต บางครั้งก็ใช้เวลานานมากกว่าจะคุยงานเสร็จ เวลาที่เราเสียไปกับกิจกรรมนี้ย่อมส่งผลกับงานของเราที่ต้องทำเป็นประจำ อย่างแน่นอน แต่ถ้าในซอฟต์แวร์ของเราที่มีเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยแบ่งเบาปัญหานี้ โดยที่เราสามารถกำหนดตั้งเวลา และเซตค่าต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานในขณะเวลาที่เราไม่ได้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัติก็คงจะดีไม่น้อย ในส่วนของบทความนี้เราจะมาอัพเดททำความรู้จักกับอีกหนึ่งความสามารถจาก โปรแกรม SolidWorks ที่เชื่อว่ายังมีหลายๆ ท่านที่ยังไม่ทราบหรือไม่เคยใช้งานเครื่องมือนี้ ที่เรียกว่า  SolidWorks Task Scheduler        SolidWorks Task Scheduler นั้นเป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการทำงานล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เมื่อเราทำการออกแบบชิ้นงานที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้อง Export files

Read more

ก่อนจะเข้าเรื่อง SOLIDWORKS Cloud ขอพูดถึงในปัจจุบันนี้ เราอาจจะได้ยินหลายคนพูดถึงเรื่อง Cloud จนดูจะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วจริงๆ Cloud นั้นถูกพูดถึงมาหลายปีมากแล้ว เราก็ใช้ Cloud กันมานานแล้วตั้งแต่การใช้ Email เช่น Hotmail , Yahoo and Gmail พวกนี้ล้วนเป็น Cloud ทั้งสิ้น เพราะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเลย เรารู้แค่เราใช้ Service ของพวกนี้อยู่ ทุกวันนี้ Cloud นั้นขยับเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกที เช่น ถ้าเราใช้ iPhone และเราซื้อ iPad มาใช้เพิ่มทุกอย่างที่อยู่ใน iPhone ของเราก็จะไปอยู่บน iPad Auto หรือถ้าเราเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่

Read more

ใน ต่างประเทศได้มีการจัดการแข่งขันการประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันกันในรูปแบบของ Student Formula เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมยานยนต์และในประเทศไทยก็มี สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย จัดการแข่งขันรายการ TSAE Auto Challenge Student Formula โดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ให้แก่นิสิต และนักศึกษาสถาบันต่างๆ ซึ่งจะทำการแข่งขันปีละ 1 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2005 เป็นการแข่งขันในรูปแบบ ยานยนต์ประหยัดพลังงาน จากนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นการแข่งแบบ ฟอร์มูล่า ในปี 2007 และได้ปรับเปลี่ยนมาใช้กฏกติกาสากลแบบฟูลออฟชั่นในปี 2008 รายการ Auto Challenge ถือเป็นการแข่งขันที่จะสามารถก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้ โดยทีมผู้ชนะเลิศในประเทศไทย จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดย JSAE และทีมที่สามารถผ่านด่านที่ญี่ปุ่น ก็จะได้เข้าร่วมการแข่ง Formula

Read more

เนื่อง ด้วยในทุกวันนี้การจ้าง ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ที่ส่งไปยังผู้รับช่วงการผลิต นั้นจะได้พบกับงานออกแบบที่น่าแปลกใจในรูปแบบต่างๆ และงานออกแบบที่ปรับเปลี่ยนบ่อยๆ นั้นเอง ทำให้ทางผู้ออกแบบเองนั้นก็มีแนวโน้มที่จะมองหา เครื่องจักรมาทำการผลิตชิ้นงานเอง หรือทำขึ้นรูปชิ้นงานในโมเดลแรก ด้วยโปรแกรมออกแบบที่เป็น CAD ยอดนิยมกันอย่างมากที่รู้จักกันดี คือ โปรแกรม SolidWorks นั้นสามารถต่อยอดงานในการทำงานผลิต กับเครื่องจักร CNC ได้ด้วย โดยใช้โปรแกรม SolidCAM เป็นตัวช่วยสร้าง NC – Code เพื่อควบคุมเครื่องจักร CNC ของเราได้ทันที ทำให้การควมคุมระยะเวลาและคุณภาพของชิ้นงานได้เองอย่างใกล้ชิด ภายในแผนกออกแบบกับงานผลิตรวมเข้าด้วยกันได้ โปรแกรม SolidCAM ได้พัฒนาคำสั่งต่างๆ ให้เหมาะกับผู้ใช้งาน CAD โดยเน้นความสะดวกที่สุดในการใช้งานและการแก้ไขได้ง่าย เพื่อรองรับการทำงานของผู้เริ่มต้นทำงานทางด้าน CAD/CAM ทาง

Read more

ด้วยการแข่งขันที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมทุกๆ แขนง และบริษัทต่างก็ต้องปรับตัวให้ทันกับโลก ให้ทันกับยุคสมัยที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการช่วยพัฒนาช่วยยกระดับการแข่งขันให้สูงขึ้น ผู้เล่นที่ลงแข่งต่างก็สรรหาสิ่งที่จะมาช่วยทุ่นแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครบเครื่อง ในการออกแบบก็เช่นกันเหล่า Designer ต่างสรรหาเครื่องมือที่ครบเครื่องและมีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยในการออกแบบ ซึ่งแน่นอนว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชิ้นหนึ่งๆ นั้น ไม่ใช่เพียงแค่มี idea อย่างเดียว เพราะหลายคนก็มี idea ดีๆ ต่างกันมากมาย แต่คนที่ทำให้ idea นั้นๆ เข้าใกล้ความจริงมากที่สุด สามารถผลิตได้จริงใช้งานได้จริงก่อนออกวางตลาดได้ก่อน คนนั้นต่างหากคือผู้ชนะที่จะครอบครองตลาดได้ เข้าเรื่องเลยดีกว่า… ในตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องโมดูลที่จะมาช่วยการ Design ให้เร็วขึ้น แชร์ข้อมูลได้ทั่วถึงมากขึ้น คงหนีไม่พ้น “SOLIDWORKS Conceptual Designer” (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม Link ด้านล่าง)       

Read more

ถ้าพูดถึงเรื่องไฟล์ของโปรแกรม SOLIDWORKS หลายๆ คนก็อาจจะรู้ไม่หมดและยังไม่เข้าใจในอีกหลายๆ ส่วน ในเอกสารชุดนี้เลยนำเรื่องไฟล์งาน SOLIDWORKS มาอธิบายให้ฟังอีกที โดยในเอกสารฉบับนี้อาจจะแบ่งเป็นส่วนๆ ตามนี้ SOLIDWORKS File Structure File Conversion Saving Files SOLIDWORKS File Structure ในโครงสร้างของไฟล์ SOLIDWORKS โดยปกติแล้ว จะประกอบด้วยกันอยู่ 4 ส่วน Header ส่วนหัว: ข้อมูลเกี่ยวทั่วไปเกี่ยวกับไฟล์ เช่น รูปแบบไฟล์ ชนิด ขนาด และคุณสมบัติต่างๆ Instructions Set ข้อมูลการตั้งค่า: เป็น FeatureManager Tree

Read more

“Tool for Factory” คือเครื่องมือสำหรับโรงงานที่เราสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อช่วยทุ่นแรงต่างๆ ในการทำงาน ถ้าไม่มีเครื่องมือเหล่านี้งานที่ทำอาจจะไม่ได้สามารถเดินต่อได้ เพราะฉะนั้นเครื่องมือจึงมีความสำคัญต่อการทำงานเป็นอย่างยิ่ง และทำให้งานสามารถดำเดินต่อไปได้ เมื่อเทียบกับ SolidWorks นั้นโปรแกรม SolidWorks ก็เปรียบเหมือนเครื่องมือสำหรับโรงงานอีกประเภทหนึ่ง ที่ช่วยในการทุ่นแรงในการออกแบบสำหรับวิศวกร เป็น Tool ที่เหมาะสำหรับโรงงานในการออกแบบเป็นอย่างมาก จากเมื่อก่อนต้องใช้ดินสอบรรจงลากเส้นต่างๆ ก็กลายเป็นใช้คำสั่งต่างๆ เพื่อสร้างเส้นในลักษณะเดียวกันขึ้นมา แม้กระทั่งน้ำหนักในการเขียนเส้นต่างๆ นั้นก็สำคัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองทำให้มาตราฐานในการเขียนแบบของแต่ล่ะคนแตกต่างกันออกไป แต่หากเป็นการใช้คำสั่งจากตัวโปรแกรมวิศวกรออกแบบทุกคนก็จะได้ขนาดและน้ำหนักของเส้นที่ได้มาตรฐานเท่าๆ กัน ช่วยให้การออกแบบมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบพวกประเภทงาน 2D SolidWorks ก็เป็น Tool ที่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นแบบดังภาพ   หรืออาจจะเป็น Tool ช่วยในการออกแบบเป็นลักษณะ 3D เพื่อให้เหมาะกับงานนั้นๆ ที่มีอยู่ในโรงงานไม่ว่าจะเป็นงานสร้าง Part, Sheet

Read more

ฟังก์ชั่น Porous Media เป็นคำสั่งหนึ่งใน SolidWorks Flow Simulation ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ชิ้นงานที่มีรูพรุน เนื่องจากการวิเคราะห์ Flow Simulation จำเป็นต้องสร้าง Mesh ที่ชิ้นงาน ถ้าหากชิ้นงานมีรูเล็กๆ อยู่มากมาย การสร้าง Mesh ที่ดีจะต้องมีขนาดเล็กกว่ารูพรุนนั้นๆ จึงจะได้ผลการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ โดยอย่างน้อยต้องมี Mesh 3 ชิ้นภายในรูนั้นๆ ทำให้การวิเคราะห์ชิ้นงานที่มีรูพรุนต้องสร้าง Mesh จำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการคำนวณนาน หรืออาจจะคำนวณไม่ได้เลย ดังนั้นฟังก์ชั่น Porous Media จึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้โดยแทนที่ชิ้นงานที่มีรูพรุนด้วยรูปทรงตันแทน และใช้ฟังก์ชั่น Porous Media เพื่อบอกให้โปรแกรมรู้ว่าชิ้นงานนี้จริงๆ แล้วมีรูพรุน ทำให้เราไม่จำเป็นต้องสร้าง Mesh

Read more

เริ่มต้นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย SolidWorks Sustainability Express ในบทความนี้จะเป็นการเริ่มต้นในการอธิบายแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่าง ยั่งยืน และแนะนำการใช้งาน Feature ใหม่ของซอฟต์แวร์ SolidWorks ที่พัฒนาในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมได้จากการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมให้มีความยั่งยืน ในปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านเพิ่มมากขึ้น และยังส่งผลกระทบนั้นกลับมาสู่มนุษย์ และสิ่งแวดล้อมนั้น ก็อันเนื่องมาจากการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นของก๊าซต่างๆ จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ที่สร้างผลกระทบ เช่น น้ำ อากาศ สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ก๊าซชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลนี้ก็คือ ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ทำให้มนุษย์ต้องหันมาใส่ใจ ดูแล และลดปริมาณของก๊าซตัวนี้ออกจากกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้เกิดก๊าซชนิดนี้ขึ้นมา ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ โดยในปัจจุบัน Software SolidWorks 2010 ได้เพิ่มเติมในส่วนนี้ขึ้นมา ทำให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยที่สามารถทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมแล้วทำการปรับเปลี่ยน วัสดุที่นำมาใช้ได้ตั้งแต่กระบวนการออกแบบได้เลย

Read more

บท ความในส่วนนี้เราขอเขียนถึงอีกหนึ่งความสำเร็จของลูกค้า ในการสร้าง JETPACK นวัตกรรมใหม่ของโลกด้วยซอฟต์แวร์ SolidWorks จากบริษัท Martin Aircraft ว่าเขาใช้ SolidWorks Solution อย่างไรจึงประสบความสำเร็จและทำไมจึงเลือกใช้ซอฟต์แวร์นี้ มาดูอีกหนึ่งประสบการณ์ของการเลือกใช้ SolidWorks เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จกับนวัตกรรมใหม่ของโลกนี้ เป็นระยะเวลานานมาแล้วที่มนุษย์เราฝันอยากที่จะโบยบินได้อย่างอิสระบนอากาศ ได้เหมือนกับนก แต่นับตั้งแต่เดิมมาเรายังไม่สามารถที่จะบินให้ได้อย่างนั้นนอกจากว่ายังคง ต้องอาศัยอยู่ในอากาศยานเพื่อบินไปบนอากาศด้วย เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ จรวด หรือ ล่องลอยไปกับเครื่องร่อนหรือบอลลูน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ใหม่ที่ท้าทายทางทีมงานของ Martin ด้วยการใช้วิธีการที่ให้มีแหล่งกำเนิดพลังงานขับเคลื่อนโดยยึดเกาะอยู่ทาง ด้านหลังของมนุษย์ ด้วยแนวคิดของ Jetpack ซึ่งหากย้อนกลับไปในการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ผ่านมา ยังคงเป็นโมเดลที่ยังคงไม่ได้พัฒนากันอย่างจริงจัง ด้วยปัญหาต่างๆ เช่น รูปทรงที่ไม่กะทัดรัด ไร้ซึ่งความปลอดภัย ปัญหาเหล่านี้ยังคงเป็นอุปสรรคที่จะนำบินไปสู่บนอากาศได้ จากสิ่งนั้นทำให้

Read more

Destination Zero Carbon (DZC) คือการร่วบรวมการศึกษาพลังงานสะอาดที่มุ่งเน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี, วิศวกรรม, คณิตศาสตร์และภูมิศาสตร์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์นำมาสู่การออกแบบและสร้างขึ้นจริง ของรถแข่งทางตรงพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนขนาดสเกล 1:20 ของนักเรียน ในห้องเรียน โรงเรียนของประเทศสิงคโปร์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนรุ่นใหม่ Design and Technology (Lower Secondary) นักเรียนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักการออกแบบและเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยโปรแกรมน่าสนใจของเรา ที่มีการออกแบบเพื่อการผลิตจะช่วยให้นักเรียนมีมุมมองที่ดีและคาดหวังว่าพวก เขาจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป   ภาพบรรยากาศการแข่งขัน     แข่งพร้อมกัน                      

Read more

ใน ปัจจุบันนี้การเขียนแบบวิศวกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในวงการวิศวกรรม เพราะแบบเป็นภาษาสากลที่ใช้แสดงหรือสื่อความหมายระหว่างวิศวกรกับช่างเทคนิค เพื่อถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นงาน หรือเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งในแบบงานนั้นๆจะต้องกำหนดรายละเอียดต่างๆเช่น ขนาด ชนิดของวัสดุ พิกัดค่าความเผื่อต่างๆ ผิวของชิ้นงานนั้นๆ รวมถึงรายละเอียดในการเชื่อม การประกอบต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกกำหนดลงใน แบบ โดยละเอียด ในยุคก่อนหน้านี้ ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในงานเขียนแบบเช่น ดินสอ ไม้บรรทัดชนิดต่างๆ วงเวียน เทมเพลทต่างๆ แม้กระทั้งโต๊ะที่ใช้ในการเขียนแบบ แต่ในปัจจุบันได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเขียน แบบหรือที่เราได้ยินกันจนติดหูว่า CAD หรือ Computer Aided Design ทำให้นักเขียนแบบในยุคใหม่นั้นแทบจะไม่เคยใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกันเลยแม้กระ ทั้งโต๊ะที่ใช้ในการเขียนแบบก็ไม่ได้ใช้ กลายเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์แทน ซึ่งสิ่งที่เข้ามาแทนอุปกรณ์เหล่านั้นก็คือ Computer แล้ว Software

Read more

ผู้ ผลิตต้องมีความสามารถด้านนวัตกรรม ในการสร้างสรรค์สินค้าใหม่มาเสนอผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่สั้น ในขณะเดียวกันต้องสามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงการผลิตได้ตามสภาพแวดล้อมได้ ง่ายและรวดเร็ว  ปัจจัยกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรนิกส์และสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจำเป็นต้องปรับให้เกิดความสมดุลและเหมาะสม ทุกประเทศมุ่งสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชนภายในประเทศด้วยการพัฒนา อุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นตามมา ปัจจัยที่กระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลาย ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ผู้ผลิตตอบสนองให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงค้าอุปโภคบริโภคซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ โรงงานในรูปของปัจจัยภายในหลายประการด้วยกัน ที่สำคัญคือ รูปแบบสินค้า ระยะเวลาการผลิตหรือส่งมอบและความสามารถปรับการผลิต ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงานที่โรงงานไม่สามารถเข้าไปจัดการได้โดยตรง ได้แก่ ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ความต้องการด้านคุณภาพ การขยายตัวของตลาด แรงงานฝีมือ ค่าจ้างและสวัสดิการของแรงงาน กลุยทธ์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ปัจจัยกระทบ ดังกล่างข้างต้นส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องด้วย มาตราการต่างๆเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเหล่านั้นให้น้อยลง มาตากรที่โรงงานในประเทศอุตสาหกรรมนำมาใช้จะเน้นไปในด้านการใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือหลักโดยกลยุทธ์ที่มักจะใช้ได้แก่ การใช้เครื่องจักรกลประสิทธิภาพสูงในการผลิต การให้เครื่องจักรกลทำงานอย่างต่อเนื่อง การใช้เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ การจัดระบบการผลิตที่คล่องตัวสูงและสูญเสียต่ำ ส่วนมาตรการหรือกิจกรรมในการดำเนินงานประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆที่มีผลกระทบต่อระบบการทำงาน ผลิตภาพ โดยเน้นในด้านระยะเวลาในการผลิตและค่าใช่จ่ายหรือต้นทุนการผลิต

Read more

ต่อจากบทความเมื่อครั้งที่แล้วที่กล่าวถึงตัวโปรแกรม 3DQuickMold ในตอนที่สองนี้เราจะมาดูถึงลักษณะการทำงารของโปรแกรมกัน ลักษณะของการทำงาน 3DQuickMold โดยจะสรุปขั้นตอนต่างๆหลักๆดังนี้ 1.เริ่มด้วยการนำชิ้นงานมาทำการสร้าง Work Piece และสร้าง Side Core 2.สร้าง Parting Line เพื่อ Split Mold สำหรับทำ Core และ Cavity Insert 3.วาง Layout ของ Insert หลังจากนั้นกำหนดขนาดต่างๆ เพื่อสร้าง Mold Base และทำ Pocket 4.สร้าง Slide Core และกำหนดขนาดต่างๆของ Slider ที่ต้องการ 5.กำหนดและ

Read more

การ ทำงานในส่วนของงานอุตสาหกรรม ในยุคที่ต้องแข่งขันกันด้วย เวลา คุณภาพ และราคา ของสินค้าในปัจจุบัน ซึ่งอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้น ก็มีหลาย ๆ อุตสาหกรรมที่ต้องแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อจะได้มาซึ่งผลประกอบการและผลกำไร ที่ดีมาสู่ธุรกิจของตน และแน่นอนครับว่า ผลประกอบการและกำไรที่ดี ย่อมมาจากคนในองค์กรและสิ่งอื่น ๆ ควบคู่กันไป และสิ่งที่ลืมไม่ได้นอกเหนือจากสิ่งอื่นก็คือเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ดี ที่จะสามารถนำองค์กรก้าวไปสู่ชัยชนะในธุรกิจได้มั่นคงเช่นเดียวกัน ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรที่จะนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมนั้น ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ล้วนแต่ต้องการความแข็งแรง คงทน และยังสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย แล้วยังต้องคำนึงถึงปัจจัยในการผลิตด้วยว่า ต้นทุนของการผลิตไม่ควรสูงจนเกินไป ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแต่ต้องใช้ทั้งประสบการณ์ในการออกแบบของวิศกรล้วน ๆ และประสบการณ์ในการออกแบบย่อมเกิดจากการทำงานมานานของตัววิศกรเองด้วยเช่น เดียวกัน ที่ต้องผ่านการ คิด วิเคราะห์ คำนวณ เพื่อให้การออกแบบนั้นออกมาดีที่สุด ซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลานานในการออกแบบชิ้นงานในแต่ละตัว บทความนี้ผมก็ขอเสนอเครื่องมือที่จะมาช่วยตัดสินใจในการออกแบบชิ้นงาน เพื่อให้ชิ้นงานที่ออกแบบมานั้น ออกมาดีที่สุด

Read more

  ด้วย SolidWorks Premium จะทำให้การออกแบบมีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย อาธิเช่น งานทางด้าน Surface ที่มีฟังก์ชั่นมากมายให้เราเลือกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่อง ตัวในการสร้างชิ้นงานของเรา Fill Feature ที่จะมาช่วยให้เราปิดผิวในลักษณะต่างๆ โดยจะปิดให้มีลักษณะสัมผัสกับส่วนโค้งของผิวข้างเคียงได้ ในงาน Sketch เรายังสามารถ ใช้งาน 3D Sketch และยังดึงตามจุดต่างๆ ในเส้น Spline ได้อย่างอิสระทุกทิศทาง และยังสามารถดึงแบบกำหนดทิศทางตามแกน x y z ได้เพื่อความแม่นยำและสม่ำเสมอของเส้นโค้งของเรา นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดความ Tangency ของเส้น จึงมีความยึดหยุ่นและมีความรวดเร็ว Sketch ในคำสั่ง Swept Surface และ Solid ด้วย

Read more

บทความที่เกี่ยวข้อง ลดความยุ่งยากในการทำ GA Drawing แบบออโต้ด้วย SolidPlant แบไต๋ เริ่มต้นทำกีต้าร์ ทำยังไง (DIY Guitar / How to Make Guitar) เขียนสปริงด้วย SOLIDWORKS SOLIDWORKS แบบเช่าใช้ คุณเลือกได้ คุ้มค่าในการลงทุน The SOLIDWORKS Grand Challenge อภิมหาโปรเจ็กต์ คนเล็ก Create ยักษ์

สำหรับ บทความฉบับนี้ เป็นการรวมเอา Tool Option ที่ User นิยมปรับแต่งบ่อยๆ ในหน้า General, Color, Sketch และมาเริ่มมีใน Version ใหม่ๆ มาบอกเล่ากันให้ฟังครับ ตัวไหนที่มีมานานแล้ว และไม่ค่อยได้ใช้ปรับแต่งก็จะขอข้ามไปนะครับ คิดว่าบทความฉบับนี้น่าจะเป็นที่ถูกใจสำหรับกลุ่ม User ที่ชอบปรับแต่ง SolidWorks ให้ไม่เหมือน User คนอื่นๆไม่น้อย เพื่อไม่ให้เสียเวลา เรามาเริ่มเลยครับ 1. General: เป็นการปรับค่าทั่วไปของโปรแกรมและเป็นหน้ารวมเอาการเปิด / ปิด ความสามารถบางตัวใน Version ใหม่ที่มีเข้ามา          

Read more

ความ ร้อนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการออกแบบ ในบทความนี้เราจะมาดูกันถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน ได้แก่ นำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสี รวมถึงงานที่เราสามารถวิเคราะห์ได้จากโปรแกรม SolidWorks ทำความรู้จักการการวิเคราะห์ความร้อน เพื่อลดระยะเวลาและเงินทุนสำหรับการพัฒนาชิ้นงานของเรา เราลองมาดูขั้นตอนการพัฒนารูปภาพที่ 1 รูปที่ 1 เปรียบเทียบขั้นตอนการออกแบบเดิมกับขั้นตอนที่มีการวิเคราะห์ เราจะเห็นได้ว่าขั้นตอนเดิมๆ ของเราจะเสียเงินทุนไปกับการสร้างชิ้นงานต้นแบบ และเสียเวลาไปกับการทดสอบชิ้นงานนั้นๆ มากที่สุด แต่เพียงแค่เราเปลี่ยนวิธีการใหม่ โดยเพิ่มขึ้นตอนการวิเคราะห์เข้ามาเพื่อช่วยตรวจสอบชิ้นงานของเราก่อนการ ผลิตจริง จะช่วยให้เราลดเวลาและเงินทุนที่เสียไปได้อย่างมาก ปัญหาเรื่องความร้อนเป็นปัญหาพื้นฐานของชิ้นงาน อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบพัดลมระบายความร้อนและ Heat sink จะต้องมีขนาดเล็ก แต่สามารถระบายความร้อนได้ดีพอ เพื่อไม่ให้เกิด Over Heat ในวงจรหรือแผ่น PCB เกิดการขยายตัวจนเสียหาย สิ่งที่เป็นปัญหาท้าทายสำหรับผู้ออกแบบเครื่องจักรคือ การวิเคราะห์อุณหภูมิที่เกิดขึ้น การกระจายความร้อนและการเกิดความเค้นจากความร้อน

Read more

เรามารู้จักหน้าที่ และการใช้งานคำสั่งใน SolidWorks Sheet Metal กันครับ 1. Base Flange  เป็น คำสั่งแรกที่ใช้ในการขึ้นรูปงาน Sheet Metal เมื่อไรก็ตามที่เราใช้คำสั่ง Base Flange ในการเขียนชิ้นงาน จะแสดงค่าคุณสมบัติที่จำเป็นในงาน Sheet Metal เช่น ค่ารัศมีงานพับ ความหนาของงาน Sheet Metal เป็นต้น 2. Miter Flange ช่วยให้เราสามารถกำหนดรูปร่างของขอบงาน Sheet Metal ได้เองตามความต้องการ และเมื่อเราใช้คำสั่งนี้ ความหนาของขอบงานพับ จะเป็นความหนาเดียวกันกับ ความหนาที่แรกที่ถูกกำหนดไว้แบบอัตโนมัติ 3. Edge Flange

Read more

ในขบวนการอุตสาหกรรมการผลิต มีครึ่งหนึ่งของระบบ CAD ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปใช้เป็น 3D CAD ส่วนที่เหลือจะเป็นการใช้ 2D CAD ถึงแม้ว่างานบางอย่างจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 2D CAD ก็ตาม ด้วยตัวเลขเหล่านี้ จึงอยากขอแนะนำให้หลายองค์กรที่ยังไม่ได้ใช้การออกแบบด้วยระบบ 3D CAD หันมาใช้ระบบ 3D CAD กัน ด้วยการที่ผู้ใช้ระบบ 3D CAD สามารถได้รับประโยชน์จากการนำระบบนี้ไปปฏิบัติงานจริงกับองค์กร และจากประสบการณ์ของวิศวกรที่ใช้งานและทำเกี่ยวกับ 3 มิติเป็นเวลา 10 หรือ 20 ปีที่ผ่านมา ต่อไปนี้คือการรวบรวม 9 หลักเกณฑ์ที่ผู้ใช้ 2D CAD ควรพิจารณาเพื่อเปลี่ยนมาเป็นระบบ 3D CAD

Read more

SolidWorks กับงาน Surface ในโปรแกรม SolidWorks การสร้างชิ้นงาน solid กับชิ้นงาน surface มีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก ซึ่งทำให้การใช้งาน surface ง่ายจนแทบจะไม่ต่างจากการสร้างงาน solid โดยเฉพาะการสร้างงานชั้นสูง แม้ในการสร้างชิ้นงานที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน การสร้างงานด้วย surface จะใช้เวลามากกว่าการสร้างงาน solid แต่ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ใช่ชิ้นงานทุกชิ้น จะสามารถสร้างงานแบบ solid ได้ทั้งหมด บางครั้งก็ยังต้องเพิ่ง surface มาช่วยในการปรับแต่งผิวให้ได้ตามที่ต้องการ ดังนั้นการสร้างงานแบบ surface จึงมีบทบาทอยู่ไม่น้อย ทำไมต้องใช้ Surface ? 1. เพราะรูปร่างบางแบบไม่สามารถสร้างได้ด้วย solid ชิ้นงานบางอย่างที่ขึ้นรูป solid

Read more

  ด้วย SolidWorks Premium จะทำให้การออกแบบมีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย อาธิเช่น งานทางด้าน Surface ที่มีฟังก์ชั่นมากมายให้เราเลือกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่อง ตัวในการสร้างชิ้นงานของเรา Fill Feature ที่จะมาช่วยให้เราปิดผิวในลักษณะต่างๆ โดยจะปิดให้มีลักษณะสัมผัสกับส่วนโค้งของผิวข้างเคียงได้ ในงาน Sketch เรายังสามารถ ใช้งาน 3D Sketch และยังดึงตามจุดต่างๆ ในเส้น Spline ได้อย่างอิสระทุกทิศทาง และยังสามารถดึงแบบกำหนดทิศทางตามแกน x y z ได้เพื่อความแม่นยำและสม่ำเสมอของเส้นโค้งของเรา นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดความ Tangency ของเส้น จึงมีความยึดหยุ่นและมีความรวดเร็ว Sketch ในคำสั่ง Swept Surface และ Solid ด้วย

Read more

Solidwork 2015 มีฟังก์ชั่นใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานออกแบบได้รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสามารถสร้างเอกสารการออกแบบการผลิตและการประกอบ ได้อย่างง่ายดายสามารถแชร์ข้อมูลต่างๆ ระหว่างทีมผู้ใช้งานได้ทั่วโลกและรวบรวมกระบวนการออกแบบได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลงและทำให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว 1. NEW PRODUCT DEVELOPMENT WORKFLOWS • SolidWorks Model Based Definition (MBD) เป็นคำสั่งที่ช่วยบอกรายละเอียดต่างๆ ของชิ้นงานในรูปแบบ 3D PMI Annotations สามารถทำเป็นรูปแบบการนำเสนอแบบ eDrawing® หรือ 3D PDF • SolidWorks Treehouse สามารถช่วยดูในส่วนของการอ้างอิงไฟล์งานต่างๆ ที่นำมาประกอบเป็น Assembly ได้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการวางแผนการทำงาน หรือการแก้ไขงาน รวมถึงการดูภาพรวมของการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ Benefits

Read more

Automatic Drawing Views SolidWorks มันสร้างวิวทั้ง Top / Front / Side / ISO / Section ในขณะที่ทำ Drawing ให้อัตโนมัติทั้งใน Part และ Assembly ทำให้ช่วยลดเวลาในการเขียนลงไปได้มาก โดยการดึงข้อมูลมิติโดยตรงจากการออกแบบชิ้นงาน 3D อีกทั้งยังสามารถ Item Number และ Part List ได้อัตโนมัติเช่นกัน โดยรองรับทั้งในมาตรฐาน GB, JIS, BSI, ISO, DIN, ANSI และ GOST Automatic

Read more

ความ ตื่นตัวต่อ “ภาวะโลกร้อน” คงไม่ใช่เป็นเพียงกระแสในสังคมอีกต่อไป เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกชีวิต ดังจะเห็นได้จากสภาวะอากาศที่แปรเปลี่ยน ความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น หรือโรคภัยที่ร้ายแรงขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ที่ได้บั่นทอนธรรมชาติทั้งโดยรู้ตัว และไม่รู้ตัว นักวิชาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างมีความเห็นพ้องกันว่า การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องเริ่มตั้งแต่ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพราะแม้ว่าต้นทุนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางตรงจะมีเพียง 5-13% ของต้นทุนผลิตภัณฑ์รวม แต่ผลสืบเนื่องจากการออกแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างต้นทุนถึง 60-80% การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ EcoDesign (Economic & Ecological Design) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการผลิตสินค้า โดยเป็นกระบวนการที่ผนวกแนวคิดด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้น ตอนการออกแบบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์สมรรถนะทางด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ การจัดการซากที่หมดอายุ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ต้นทุน กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการตลาด เป็นต้น หลักการพื้นฐานของการทำ

Read more

1. Sketch Picture and Importing Geometry ด้วยฟังก์ชั่น Sketch Picture ใน SolidWorks คุณสามารถ Import รูป เข้ามาอ้างอิงเพื่อ Sketch ขึ้นใหม่ในโปรแกรม แล้วสามารถปรับขนาดภาพเพื่อให้ตรงกับขนาดงานจริง หรือแม้แต่การทำภาพฉายกลับด้าน ก็สามารถทำได้ง่าย และการนำภาพเข้ามานั้นในโปรแกรมก็ยังสามารถลบฉากหลังหรือพื้นหลังออกไปได้ การแสดงผลของภาพก็จะชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการ Sketch มากขึ้นมากขึ้นอีกด้วย 2. ScanTo 3D        คอนเซปต์การออกแบบโดยมากแล้วจะเริ่มต้นจากการสร้างโมเดลที่สามารถจับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นจากโฟม จากไม้ หรือจากปั้นจากดิน มากกว่าที่จะเริ่มจากการออกแบบโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากชิ้นงานต้นแบบของเราจะต้องนำไปพัฒนาด้านการผลิต หรือการพัฒนาด้านอื่นๆ จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี Scan To 3D

Read more

บทนำ ในการพัฒนาเพื่อออกแบบเครื่องจักรรวมถึงระบบการผลิตต่างๆ เพื่อใช้งานในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือเรียกกันว่ากลุ่ม EU นั้น ปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องใช้เอกสารต่างๆ ประกอบในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้รับมาตรฐาน ผู้ผลิตจำเป็นจะต้องมีการวางแผนที่ดี มีการประเมินความเสี่ยง และกระบวนการการจัดการเอกสารที่ดี เพื่อให้เห็นและสอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ เพื่อให้บรรลุมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดในระเบียบข้อบังคับด้านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (CE) ของกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ทั้งนี้ทาง SolidWorks เองก็ได้จัดเตรียมเครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น SolidWorks CAD, SolidWorks Simulation, SolidWorks Enterprise PDM, และ SolidWorks Composer ไว้ให้กับทางทีมงานออกแบบ เพื่อตอบสนองมาตรฐานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน CE คืออะไร        เครื่องหมาย CE ย่อมาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า

Read more

       ปัจจุบัน เวลา ถือว่าเป็น ทรัพยากรที่มีค่าอย่างมากในการทำงาน บางครั้งเราไม่สามารถทำงานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้ส่งผลต่อความล่าช้าทั้งในเรื่องของการส่งต่องานไปยังส่วนงานอื่น หรือแม้กระทั่งงานที่ต้องทำเป็นประจำอยู่แล้วของเราเอง เวลาที่เราเสียไปในการทำงานกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น เวลาที่ใช้ไปในการออกไปติดต่องาน การเข้าประชุม หรือลงไปดูงานในสายการผลิต บางครั้งก็ใช้เวลานานมากกว่าจะคุยงานเสร็จ เวลาที่เราเสียไปกับกิจกรรมนี้ย่อมส่งผลกับงานของเราที่ต้องทำเป็นประจำ อย่างแน่นอน แต่ถ้าในซอฟต์แวร์ของเราที่มีเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยแบ่งเบาปัญหานี้ โดยที่เราสามารถกำหนดตั้งเวลา และเซตค่าต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานในขณะเวลาที่เราไม่ได้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัติก็คงจะดีไม่น้อย ในส่วนของบทความนี้เราจะมาอัพเดททำความรู้จักกับอีกหนึ่งความสามารถจาก โปรแกรม SolidWorks ที่เชื่อว่ายังมีหลายๆ ท่านที่ยังไม่ทราบหรือไม่เคยใช้งานเครื่องมือนี้ ที่เรียกว่า  SolidWorks Task Scheduler        SolidWorks Task Scheduler นั้นเป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการทำงานล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เมื่อเราทำการออกแบบชิ้นงานที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้อง Export files

Read more

ก่อนจะเข้าเรื่อง SOLIDWORKS Cloud ขอพูดถึงในปัจจุบันนี้ เราอาจจะได้ยินหลายคนพูดถึงเรื่อง Cloud จนดูจะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วจริงๆ Cloud นั้นถูกพูดถึงมาหลายปีมากแล้ว เราก็ใช้ Cloud กันมานานแล้วตั้งแต่การใช้ Email เช่น Hotmail , Yahoo and Gmail พวกนี้ล้วนเป็น Cloud ทั้งสิ้น เพราะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเลย เรารู้แค่เราใช้ Service ของพวกนี้อยู่ ทุกวันนี้ Cloud นั้นขยับเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกที เช่น ถ้าเราใช้ iPhone และเราซื้อ iPad มาใช้เพิ่มทุกอย่างที่อยู่ใน iPhone ของเราก็จะไปอยู่บน iPad Auto หรือถ้าเราเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่

Read more

ใน ต่างประเทศได้มีการจัดการแข่งขันการประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันกันในรูปแบบของ Student Formula เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมยานยนต์และในประเทศไทยก็มี สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย จัดการแข่งขันรายการ TSAE Auto Challenge Student Formula โดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ให้แก่นิสิต และนักศึกษาสถาบันต่างๆ ซึ่งจะทำการแข่งขันปีละ 1 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2005 เป็นการแข่งขันในรูปแบบ ยานยนต์ประหยัดพลังงาน จากนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นการแข่งแบบ ฟอร์มูล่า ในปี 2007 และได้ปรับเปลี่ยนมาใช้กฏกติกาสากลแบบฟูลออฟชั่นในปี 2008 รายการ Auto Challenge ถือเป็นการแข่งขันที่จะสามารถก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้ โดยทีมผู้ชนะเลิศในประเทศไทย จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดย JSAE และทีมที่สามารถผ่านด่านที่ญี่ปุ่น ก็จะได้เข้าร่วมการแข่ง Formula

Read more

เนื่อง ด้วยในทุกวันนี้การจ้าง ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ที่ส่งไปยังผู้รับช่วงการผลิต นั้นจะได้พบกับงานออกแบบที่น่าแปลกใจในรูปแบบต่างๆ และงานออกแบบที่ปรับเปลี่ยนบ่อยๆ นั้นเอง ทำให้ทางผู้ออกแบบเองนั้นก็มีแนวโน้มที่จะมองหา เครื่องจักรมาทำการผลิตชิ้นงานเอง หรือทำขึ้นรูปชิ้นงานในโมเดลแรก ด้วยโปรแกรมออกแบบที่เป็น CAD ยอดนิยมกันอย่างมากที่รู้จักกันดี คือ โปรแกรม SolidWorks นั้นสามารถต่อยอดงานในการทำงานผลิต กับเครื่องจักร CNC ได้ด้วย โดยใช้โปรแกรม SolidCAM เป็นตัวช่วยสร้าง NC – Code เพื่อควบคุมเครื่องจักร CNC ของเราได้ทันที ทำให้การควมคุมระยะเวลาและคุณภาพของชิ้นงานได้เองอย่างใกล้ชิด ภายในแผนกออกแบบกับงานผลิตรวมเข้าด้วยกันได้ โปรแกรม SolidCAM ได้พัฒนาคำสั่งต่างๆ ให้เหมาะกับผู้ใช้งาน CAD โดยเน้นความสะดวกที่สุดในการใช้งานและการแก้ไขได้ง่าย เพื่อรองรับการทำงานของผู้เริ่มต้นทำงานทางด้าน CAD/CAM ทาง

Read more

ด้วยการแข่งขันที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมทุกๆ แขนง และบริษัทต่างก็ต้องปรับตัวให้ทันกับโลก ให้ทันกับยุคสมัยที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการช่วยพัฒนาช่วยยกระดับการแข่งขันให้สูงขึ้น ผู้เล่นที่ลงแข่งต่างก็สรรหาสิ่งที่จะมาช่วยทุ่นแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครบเครื่อง ในการออกแบบก็เช่นกันเหล่า Designer ต่างสรรหาเครื่องมือที่ครบเครื่องและมีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยในการออกแบบ ซึ่งแน่นอนว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชิ้นหนึ่งๆ นั้น ไม่ใช่เพียงแค่มี idea อย่างเดียว เพราะหลายคนก็มี idea ดีๆ ต่างกันมากมาย แต่คนที่ทำให้ idea นั้นๆ เข้าใกล้ความจริงมากที่สุด สามารถผลิตได้จริงใช้งานได้จริงก่อนออกวางตลาดได้ก่อน คนนั้นต่างหากคือผู้ชนะที่จะครอบครองตลาดได้ เข้าเรื่องเลยดีกว่า… ในตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องโมดูลที่จะมาช่วยการ Design ให้เร็วขึ้น แชร์ข้อมูลได้ทั่วถึงมากขึ้น คงหนีไม่พ้น “SOLIDWORKS Conceptual Designer” (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม Link ด้านล่าง)       

Read more

ถ้าพูดถึงเรื่องไฟล์ของโปรแกรม SOLIDWORKS หลายๆ คนก็อาจจะรู้ไม่หมดและยังไม่เข้าใจในอีกหลายๆ ส่วน ในเอกสารชุดนี้เลยนำเรื่องไฟล์งาน SOLIDWORKS มาอธิบายให้ฟังอีกที โดยในเอกสารฉบับนี้อาจจะแบ่งเป็นส่วนๆ ตามนี้ SOLIDWORKS File Structure File Conversion Saving Files SOLIDWORKS File Structure ในโครงสร้างของไฟล์ SOLIDWORKS โดยปกติแล้ว จะประกอบด้วยกันอยู่ 4 ส่วน Header ส่วนหัว: ข้อมูลเกี่ยวทั่วไปเกี่ยวกับไฟล์ เช่น รูปแบบไฟล์ ชนิด ขนาด และคุณสมบัติต่างๆ Instructions Set ข้อมูลการตั้งค่า: เป็น FeatureManager Tree

Read more

“Tool for Factory” คือเครื่องมือสำหรับโรงงานที่เราสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อช่วยทุ่นแรงต่างๆ ในการทำงาน ถ้าไม่มีเครื่องมือเหล่านี้งานที่ทำอาจจะไม่ได้สามารถเดินต่อได้ เพราะฉะนั้นเครื่องมือจึงมีความสำคัญต่อการทำงานเป็นอย่างยิ่ง และทำให้งานสามารถดำเดินต่อไปได้ เมื่อเทียบกับ SolidWorks นั้นโปรแกรม SolidWorks ก็เปรียบเหมือนเครื่องมือสำหรับโรงงานอีกประเภทหนึ่ง ที่ช่วยในการทุ่นแรงในการออกแบบสำหรับวิศวกร เป็น Tool ที่เหมาะสำหรับโรงงานในการออกแบบเป็นอย่างมาก จากเมื่อก่อนต้องใช้ดินสอบรรจงลากเส้นต่างๆ ก็กลายเป็นใช้คำสั่งต่างๆ เพื่อสร้างเส้นในลักษณะเดียวกันขึ้นมา แม้กระทั่งน้ำหนักในการเขียนเส้นต่างๆ นั้นก็สำคัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองทำให้มาตราฐานในการเขียนแบบของแต่ล่ะคนแตกต่างกันออกไป แต่หากเป็นการใช้คำสั่งจากตัวโปรแกรมวิศวกรออกแบบทุกคนก็จะได้ขนาดและน้ำหนักของเส้นที่ได้มาตรฐานเท่าๆ กัน ช่วยให้การออกแบบมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบพวกประเภทงาน 2D SolidWorks ก็เป็น Tool ที่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นแบบดังภาพ   หรืออาจจะเป็น Tool ช่วยในการออกแบบเป็นลักษณะ 3D เพื่อให้เหมาะกับงานนั้นๆ ที่มีอยู่ในโรงงานไม่ว่าจะเป็นงานสร้าง Part, Sheet

Read more

ฟังก์ชั่น Porous Media เป็นคำสั่งหนึ่งใน SolidWorks Flow Simulation ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ชิ้นงานที่มีรูพรุน เนื่องจากการวิเคราะห์ Flow Simulation จำเป็นต้องสร้าง Mesh ที่ชิ้นงาน ถ้าหากชิ้นงานมีรูเล็กๆ อยู่มากมาย การสร้าง Mesh ที่ดีจะต้องมีขนาดเล็กกว่ารูพรุนนั้นๆ จึงจะได้ผลการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ โดยอย่างน้อยต้องมี Mesh 3 ชิ้นภายในรูนั้นๆ ทำให้การวิเคราะห์ชิ้นงานที่มีรูพรุนต้องสร้าง Mesh จำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการคำนวณนาน หรืออาจจะคำนวณไม่ได้เลย ดังนั้นฟังก์ชั่น Porous Media จึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้โดยแทนที่ชิ้นงานที่มีรูพรุนด้วยรูปทรงตันแทน และใช้ฟังก์ชั่น Porous Media เพื่อบอกให้โปรแกรมรู้ว่าชิ้นงานนี้จริงๆ แล้วมีรูพรุน ทำให้เราไม่จำเป็นต้องสร้าง Mesh

Read more

เริ่มต้นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย SolidWorks Sustainability Express ในบทความนี้จะเป็นการเริ่มต้นในการอธิบายแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่าง ยั่งยืน และแนะนำการใช้งาน Feature ใหม่ของซอฟต์แวร์ SolidWorks ที่พัฒนาในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมได้จากการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมให้มีความยั่งยืน ในปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านเพิ่มมากขึ้น และยังส่งผลกระทบนั้นกลับมาสู่มนุษย์ และสิ่งแวดล้อมนั้น ก็อันเนื่องมาจากการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นของก๊าซต่างๆ จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ที่สร้างผลกระทบ เช่น น้ำ อากาศ สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ก๊าซชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลนี้ก็คือ ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ทำให้มนุษย์ต้องหันมาใส่ใจ ดูแล และลดปริมาณของก๊าซตัวนี้ออกจากกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้เกิดก๊าซชนิดนี้ขึ้นมา ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ โดยในปัจจุบัน Software SolidWorks 2010 ได้เพิ่มเติมในส่วนนี้ขึ้นมา ทำให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยที่สามารถทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมแล้วทำการปรับเปลี่ยน วัสดุที่นำมาใช้ได้ตั้งแต่กระบวนการออกแบบได้เลย

Read more

บท ความในส่วนนี้เราขอเขียนถึงอีกหนึ่งความสำเร็จของลูกค้า ในการสร้าง JETPACK นวัตกรรมใหม่ของโลกด้วยซอฟต์แวร์ SolidWorks จากบริษัท Martin Aircraft ว่าเขาใช้ SolidWorks Solution อย่างไรจึงประสบความสำเร็จและทำไมจึงเลือกใช้ซอฟต์แวร์นี้ มาดูอีกหนึ่งประสบการณ์ของการเลือกใช้ SolidWorks เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จกับนวัตกรรมใหม่ของโลกนี้ เป็นระยะเวลานานมาแล้วที่มนุษย์เราฝันอยากที่จะโบยบินได้อย่างอิสระบนอากาศ ได้เหมือนกับนก แต่นับตั้งแต่เดิมมาเรายังไม่สามารถที่จะบินให้ได้อย่างนั้นนอกจากว่ายังคง ต้องอาศัยอยู่ในอากาศยานเพื่อบินไปบนอากาศด้วย เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ จรวด หรือ ล่องลอยไปกับเครื่องร่อนหรือบอลลูน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ใหม่ที่ท้าทายทางทีมงานของ Martin ด้วยการใช้วิธีการที่ให้มีแหล่งกำเนิดพลังงานขับเคลื่อนโดยยึดเกาะอยู่ทาง ด้านหลังของมนุษย์ ด้วยแนวคิดของ Jetpack ซึ่งหากย้อนกลับไปในการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ผ่านมา ยังคงเป็นโมเดลที่ยังคงไม่ได้พัฒนากันอย่างจริงจัง ด้วยปัญหาต่างๆ เช่น รูปทรงที่ไม่กะทัดรัด ไร้ซึ่งความปลอดภัย ปัญหาเหล่านี้ยังคงเป็นอุปสรรคที่จะนำบินไปสู่บนอากาศได้ จากสิ่งนั้นทำให้

Read more

Destination Zero Carbon (DZC) คือการร่วบรวมการศึกษาพลังงานสะอาดที่มุ่งเน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี, วิศวกรรม, คณิตศาสตร์และภูมิศาสตร์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์นำมาสู่การออกแบบและสร้างขึ้นจริง ของรถแข่งทางตรงพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนขนาดสเกล 1:20 ของนักเรียน ในห้องเรียน โรงเรียนของประเทศสิงคโปร์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนรุ่นใหม่ Design and Technology (Lower Secondary) นักเรียนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักการออกแบบและเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยโปรแกรมน่าสนใจของเรา ที่มีการออกแบบเพื่อการผลิตจะช่วยให้นักเรียนมีมุมมองที่ดีและคาดหวังว่าพวก เขาจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป   ภาพบรรยากาศการแข่งขัน     แข่งพร้อมกัน                      

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้