GRAPHISOFT

Archicad 26

- Stay focused, design more -

Archicad 26 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการออกแบบ Design Documentation และกระบวนการทํางาน Collaboration และ Visualization แบบมืออาชีพ Archicad 26 มุ่งเน้นการพัฒนาในสิ่งท่ีดีที่สุด เพื่อการออกแบบที่ยอดเยี่ยม

ขอราคาพิเศษโทร
097-032-1814


ขอใบเสนอราคา Archicad 26 ด่วน!

Archicad 26

“Stay focused, design more”


Archicad 26 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการออกแบบ Design Documentation และกระบวนการทํางาน Collaboration และ Visualization แบบมืออาชีพ Archicad 26 มุ่งเน้นการพัฒนาในสิ่งท่ีดีที่สุด เพื่อการออกแบบที่ยอดเยี่ยม


Design

ใช้เวลาในการจัดการน้อยลง มีเวลาในการ Design มากข้ึนVisualize

สร้าง Visualize ที่รวดเร็วและง่ายดายใช้งานได้แบบมืออาชีพCollaborate

ปรับปรุงการทํางาน structural analyticalใหร้วดเร็วและราบรื่นขึ้นDocument

จัดการเอกการรวดเร็วขึ้น และแม่นยําขึ้นแก้ปัญหา manual


What’s New Archicad 26

Archicad 26 ด้วยฟีเจอร์และการอัพเดต การทํางานร่วมกันที่ราบรื่นข้ึนระหว่างวิศวกรและสถาปนิกและมุ่งเน้นใน การทํางานระยะไกล

Archicad 26 - Highlight

Design

ใช้เวลาน้อยลงในการบริหารจัดการโครงการ และมีเวลามากขึ้นในการออกแบบ - Archicad 26 ช่วยให้ทีมงานในองค์กรจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างมีระบบ และเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งาน แม้ว่าขนาด และความซับซ้อนของ โครงการที่เพิ่มขึ้น โครงการยังคงเติบโตต่อเนื่อง

ค้นพบการจัดการคุณสมบัติ

การจัดการคุณสมบัติข้อมูล (Attribute Management) ของ Archicad ช่วย ให้ผู้ใช้งานลดความยุ่งยากในการหาข้อมูล และมีความคล่องตัว โดยจัด ระเบียบข้อมูลโครงการได้อย่างแม่นยํา

การนําทางโครงการเร็วข้ึน

ไม่มีการเลื่อนไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไป! ค้นหารายการที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายด้วย Navigator Search ใหม่เพื่อการค้นหาข้อมูลภายในโปรเจ็กต์ ท่ีรวดเร็วย่ิงขึ้น

เพิ่มพื้นผิว Opening

การสร้างแบบจําลอง และการจัดทําเอกสารของช่องเปิด (Opening) ที่รวดเร็ว ขึ้น โดยมีวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าน้อยลง ด้วยการควบคุมพื้นผิวของช่องเปิดที่ มากข้ึน และตัวเลือกการแทนท่ีพื้นผิวได้รับการพัฒนา

การสร้าง Object อัจฉริยะด้วย Library Part Maker

เครื่องมือ Library Part Maker ทําให้การสร้างวัตถุเป็นเรื่องง่าย พัฒนา Library Object พารามิเตอร์ของคุณเองโดยไม่ต้องเขียนสคริปต์ สร้างประตู หน้าต่าง และ Objectพารามิเตอร์อ่ืนๆ ได้อย่างง่ายดาย

ปรับชุดครัวแบบกําหนดเอง

เปิดตัวครั้งแรกกับ Archicad 25 ตอนนี้คุณสามารถปรับแต่งลักษณะ และรูปแบบของตู้ครัวได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย ในขณะที่ยังตรงตาม มาตรฐาน และความต้องการโดยไม่ต้องแก้ไขด้วยตนเอง

ปรับปรุงการแก้ไข 2D ได้ดีข้ึน

Archicad 26 เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข 2D ของวงกลม วงรี ให้ดียิ่งขึ้น เมื่อใช้ Radial Stretch ของวงกลมและวงรี


Vizualize

การตัดสินใจของลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น - สร้าง Visualize ที่รวดเร็วและง่ายดาย ด้วยเครื่องมือที่พร้อมใช้งานได้แบบมืออาชีพ เช่นผิววัสดุ ของเฟอร์นิเจอร์และการอัพเดตการแสดงภาพบน BIMx web และ BIMx Desktop viewer

Textures ใหม่แบบมืออาชีพ

ระบบการแสดงภาพที่ทันสมัยช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น ด้วย Additional Surface Catalog ที่เพิ่มเติมใหม่

เพิ่มประสิทธิภาพการส่งออก และปรังปรุง BIMx Web และ Desktop viewers

Archicad 26 นําเสนอโดยการส่งออกโมเดลสามมิติ ท่ีมีกระบวนการการส่งออกท่ีง่าย ขึ้น และการปรับขนาดไฟล์ของ texture ให้เหมาะสม และเรื่องของระยะเวลาในการ ส่งออก นอกจากน้ี BIMx Web Viewer และ BIMx Desktop Viewer มีการแสดงผล ภาพที่แสงตกกระทบกับวัตถุสมจริงขึ้นและมุมกล้องการมองเห็นใน 3D


Collaborate

Archicad 26 นําเสนอกระบวนการแบบจําลองการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างที่ได้รับการปรับปรุงความสามารถในการ ใช้งาน เพื่อการทํางานร่วมกันที่รวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นระหว่างสถาปนิก และวิศวกรโครงสร้าง

กระบวนการงานโครงสร้าง

ชมวิดีโอเเพื่อเรียนรู้ว่าการทํางานร่วมกันระหว่างวิศวกรโครงสร้าง และสถาปนิก มีความสําคัญต่อความสําเร็จของโครงการก่อสร้างอย่างไร

การสร้างน้ําหนักบรรทุกจร (Live Load) ให้อัตโนมัติ

การทํางานร่วมกันได้รวดเร็วและอัตโนมัติระหว่างสถาปนิกและวิศวกรโครงสร้าง ใน Archicad 26 ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลโดยละเอียดใน แบบจําลอง

ส่งออกไปยัง FRILO ได้เร็วขึ้น

ประหยัดเวลาเมื่อทํางานกับคุณลักษณะการส่งออกโดยตรงของ Archicad - FRILO แบบคลิกเดียว

การปรับปรุงการส่งออก SAF

การแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้นระหว่าง Archicad และ Structural Analysis ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวช่วยให้สถาปนิกและวิศวกรโครงสร้างสามารถ ซิงค์ และติดตามได้

รองรับเสา และคานหลายส่วน

รับการคํานวณการวิเคราะห์โครงสร้างที่แม่นยําย่ิงขึ้นด้วยองค์ประกอบการ วิเคราะห์แบบหลายโปรที่ซับซ้อนได้ดีย่ิงขึ้น

การพัฒนา BIMcloud

ไม่มีโครงการใดที่ใหญ่เกินไปสําหรับ BIMcloud ตอนนี้ด้วยความจุไฟล์ที่เพิ่มข้ึน ถึง 100K + ไฟล์ การปรับปรุงความปลอดภัยและการควบคุมประวัติของไฟล์ทํา ให้ BIMcloud เครื่องมือการทํางานร่วมกันของทีมโครงการท่ีดีท่ีสุดของคุณ

การประเมินพลังงานอาคารท่ีแม่นยํา

เพิ่มค่าข้อมูลพลังงานที่พร้อมใช้งานทันทีและ CO2 วัสดุก่อสร้าง ที่เชื่อถือได้ สําหรับการวิเคราะห์วงจรชีวิตอาคารและรายงานความยั่งยืนที่แม่นยํา ปัจจุบันมี ให้บริการในเวอร์ชันแต่ละประเทศสําหรับ Archicad 26


Document

Archicad 26 นําเสนอเอกสารที่รวดเร็ว และแม่นยํายิ่งขึ้นพร้อมวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองน้อยลง การปรับปรุงที่ทรง พลังสําหรับกระบวนการ จัดทําเอกสาร

เพิ่มข้อความอัตโนมัติสําหรับทํา Master Layout

ประหยัดเวลา และลดข้อผิดพลาดด้วยการจัดทําเอกสารที่รวดเร็ว แม่นยําย่ิงขึ้น ด้วยข้อความอัตโนมัติแบบใหม่ในรูปแบบอัตโนมัติ

การปรับปรุง Graphic Override

สร้างเงื่อนไข Graphic Override Combinations อย่างรวดเร็ว - Archicad 26 พัฒนาให้ง่ายต่อการค้นหา และเพิ่มกฎ หลายกฎในคราวเดียว

อัปเดตสัญลักษณ์แสดงระดับชั้น

ประหยัดเวลาอีก การทําเอกสารทําได้รวดเร็วและง่ายดายเมื่อคุณใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ แล้วในแบบจําลองในรูปแบบต่างๆ

พัฒนานําเข้า PDF ได้หลายแผ่นพร้อมกัน

ประหยัดเวลาลดการทํางานซ้ำ — นําเข้า PDF ได้หลายแผ่นพร้อมกัน ด้วยการ คลิกเพียงครั้งเดียว

ขอราคาพิเศษ Archicad ด้วยตัวท่านเอง

ขอใบเสนอราคา Archicad ด่วน!

ตัวอย่างบริษัทต่างๆ ที่ได้นำ Archicad ไปใช้งาน ↓

  • « “ARCHICAD ช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบ ทั้ง 2D และ 3D ด้วยเทคโนโลยีที่มีใน ARCHICAD ทำให้เราสามารถออกแบบทั้ง 2D และ 3D ไปพร้อมๆ กันได้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาตรงนั้นไปได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้เราก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องการคำนวณรายการสินค้าโดยถอดออกมาจากแบบซึ่งมีความแม่นยำมาก” »

    คุณต้น ชลธิศ มังคะลี Retail - IT Development Manager บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์- ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

  • «“ใช้แล้วหลงรักเลยครับ เพราะมันตอบโจทย์เราได้ทุกอย่างจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการ Import ที่รองรับได้ทุกไฟล์ สามารถจบได้ในโปรแกรมเดียว ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ Site ,วิเคราะห์พื้นที่ใช้สอย, จัด Zoning,ออกแบบ, เขียนแบบ (ออกแบบเบื้องต้น,สถาปัตยกรรม,โครงสร้าง,งานระบบ),ถอดปริมาณ และสามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็วด้วยการ Export เป็นไฟล์ต่างๆ “»

    คุณภานุวัฒน์ จันลาวงศ์ - Architect & BIM Developer บริษัท D-CEM

  • «“ตัวโปรแกรมสามารถขึ้นแบบ 3D ได้ ทีแรกเราต้องการใช้แค่ปรับเปลี่ยนจากแบบ 2D เป็น 3D เพื่อพรีเซนส์ลูกค้าซึ่งอยู่ในส่วนของ Design Development เพียงแค่นั้น แต่พอลองมาใช้ ลองมาเล่นมาเรียนรู้ ปรากฏว่ามันเชื่อมต่อไปในส่วนที่ช่างสามารถเอาตัวนี้เอาไปใช้ได้เลยจริงๆ เช่น พวกงานก่อสร้างหรือรีโนเวท”»

    คุณตอย ศิวรุต ศรีสุข - Architectural Design Director บริษัท Stem Design Co, Ltd

                                                                          

CONTACT US

สอบถามราคา Archicad, โปรโมชั่น Archicad, ทดลองใช้โปรแกรม Archicad, สอบถามรายละเอียดอื่นๆ

Applicad Public Company Limited
69 Soi Sukhumvit 68, Sukhumvit Rd.
Bangna, Bangna, Bangkok 10260

Tel: 097-032-1814 Fax: (+66) 2744-9049
Email: [email protected]


ติดตามข่าวสารอัพเดตจากทางบริษัทแอพพลิแคดได้ที่

https://www.facebook.com/ArchiCADBIMforConstruction

https://www.facebook.com/groups/1487994484783078

https://www.facebook.com/groups/ttarchicad