AppNews

AppNews

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด เปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการแข่งขัน SolidWorks … Read more

AppNews

       บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ได้สนับสนุนเข้าร่วมจัดงานกับกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยาม ใน … Read more

AppNews

       บริษัท แอพพลิแคด จำกัด เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ (3D Printer) พร้อมโช … Read more

AppNews

         ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญที่สุดของโลก สินค้าเกษตร ยานยนต์ แฟชั่น และกลุ่มอุตสาหกรรมแล … Read more

AppNews

       บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอ … Read more

AppNews

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ “Workshop BIM ArchiCAD” เพื่อให้ความรู้ … Read more

AppNews

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีช่วยสร้างเครื่องจัก … Read more