AppNews, New Education, News Ci

AppliCAD ส่งเสริมด้านการศึกษาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษอบรม Prota Structure ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา AppliCAD ส่งเสริมด้านการศึกษาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษอบรม Prota Structure ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางแอพพลิแคดได้เล็งเห็นว่านิสิตควรได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ดีในมิติวิศวกรโยธากับบริบทการพัฒนาประเทศได้ ทางมหาวิทยาลัยและทางแอพพลิแคดจึงได้ร่วมกันจัดบรรยายพิเศษในรายวิชา 2101256 CE PROFESSION ขึ้น ขอบคุณทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้เห็นถึงความสำคัญและให้เกียรติแอพพลิแคดได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศการบรรยาย


Photo of author
WRITTEN BY

Patchara