AppNews, New Education

Deti บริษัทในเครือแอพพลิแคด ร่วมสร้างหลักสูตรใหม่กับ IIS ก้าวสู่แพลตฟอร์ม “Digital Construction” ตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

วันที่ 29 มีนาคม 2565 มทร.อีสาน โดย สถาบันสหสรรพศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระยุทธ สืบสุข คณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อสร้างหลักสูตรใหม่ร่วมกับ บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด (Deti) โดยคุณนายสมศักดิ์ พรมฮวบ ที่จะสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจำลองสารสนเทศอาคาร และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมออกแบบและก่อสร้าง ด้วยการเชื่อมโยงนวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมก่อสร้างดิจิทัล หรือ “Digital Construction” ด้วยการเขียนแบบออกแบบในระบบ 3 มิติ ด้วยการใช้ BIM : Building Information Modeling เพื่อเป็นการสร้างกำลังคน ที่มีศักยภาพสูง ที่ทำงานภายใต้มาตรฐาน BIM ในภาคอุตสาหกรรมออกแบบ ก่อสร้าง และภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยช่วยพัฒนางานก่อสร้างให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ประหยัดกำลังคนแก้ปัญหาแรงงานที่ขาดแคลน ประหยัดเวลาและพลังงาน ตลอดจนการบริหารจัดการที่แม่นยำและโปร่งใส สอดคล้องกันกับมาตรฐานของนานาประเทศ


Tag : applicad DETI