AppNews, New Education

AppliCAD ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด มหาชน นำทัพ AppliCAD ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอน การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและสหกิจศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมและการบริการวิชาการร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ภาคทฤษฎีของอาจารย์ในสถาบันกับความรู้ภาคปฏิบัติของผู้เชี่ยวชาญในองค์กรเอกชน เพื่อนำมาถ่ายทอดให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม และสามารถปฏิบัติงานจริงได้ทันทีที่จบการศึกษา ตอบโจทย์การส่งเสริมบัณฑิตให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล