AppNews

AppliCAD ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน RoboCup 2022 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก

AppliCAD ร่วมผนึกกำลัง เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2022 ที่ไบเทค บางนา 

โดยบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญในตลาดด้านงานออกแบบอุตสาหกรรม ทั้งซอฟต์แวร์ 3 มิติ และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ AI และหุ่นยนต์ ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศ ตอบรับต่อนโยบายภาครัฐสู่การเป็น Thailand 4.0 ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ในประเทศไทย ยังเป็นการจุดประกายและกระตุ้นการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิจัย และนักศึกษา อีกด้วย

งาน RoboCup 2022 แบ่งเป็น 4 ส่วน

ส่วนที่ 1 RoboCup Leagues : การจัดการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มการแข่งขันหลัก ประกอบด้วย การแข่งขันในกลุ่มอายุ 19 ปี ขึ้นไป หรือ RoboCup Major League และ การแข่งขันในกลุ่มอายุไม่เกิน 19 ปี หรือ RoboCupJunior League

ส่วนที่ 2 Robotics & AI Exhibitions : พื้นที่สําหรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และส่วนที่จะแสดงถึงวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศ ส่วนนิทรรศการสำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนและแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการไทย ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลและกลุ่มนักลงทุนจากต่างชาติ 

ส่วนที่ 3 Robotics Startup & Pitching : เวทีกลางที่เปิดโอกาสให้ผู้ประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ นักวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ได้เข้ามามีโอกาสในการนําเสนอ นวัตกรรมการประดิษฐ์ของตนต่อกลุ่มผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการ Matching กันก่อให้เกิด Start up ได้ในอนาคต 

ส่วนที่ 4 RoboCup Symposium : การนำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยนักวิชาการด้านหุ่นยนต์ AI และระบบอัตโนมัติที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีส่วนผลักดันในการพัฒนาหุ่นยนต์ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสในการนำเสนองานวิจัยที่มีความโดดเด่นของตน ทำให้ผู้พัฒนาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน 

โดยภายในงานบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ได้จัดบูธแสดงเทคโนโลยีเพื่องานอุตสาหกรรม พร้อมให้ความรู้ และนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น 3D Printer MakerBot Method X และ Cobots Jaka หุ่นยนต์แขนกล 6 แกนขนาดเล็กอีกด้วย