AppNews, New Education

AppliCAD บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีคุณวิรัช ปัณฑ์ศิริวิโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้แทนลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ด้านงานออกแบบอุตสาหกรรม 3 มิติ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยจัดอบรมและให้ความรู้ระหว่างบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) กับ คณาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยี โดยทางแอพพลิแคดได้ให้การสนับสนุนลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ArchiCAD Education Edition เพื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใช้ในการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมอบรมระยะสั้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านงานออกแบบอุตสาหกรรม 3 มิติ และการลงมือการปฏิบัติจริง ส่งเสริมงานโครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราธิป แสงซ้าย หัวหน้าศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ วงศ์เจริญ ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และนางสาวมนัสนัณท์ ฉิมโค้ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้

จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมปาล์มทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 โดยหลังพิธีลงนามความร่วมมือได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมและพัฒนาศักยภาพต่อไป