AppNews, New Education

AppliCAD จับมือ ม.นเรศวร ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ในวิชาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

คุณวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ นำทีมแอพพลิแคด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและการบริการวิชาการ ระหว่าง บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับการต้อนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ และคณะ เป็นอย่างดี

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยร่วมกันขับเคลื่อนการจัดสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพและสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้จริง ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งจัดอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง นิสิตคณาจารย์ทั้งการบรรยายภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงานภาคสนาม เกี่ยวกับโปรแกรม BIM (Building Information Modelling) และโปรแกรม Archicad ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับวงการงานสถาปัตยกรรม และการก่อสร้าง ที่เริ่มตั้งแต่การออกแบบอาคารไปจนถึงการก่อสร้าง BIM จะเป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุมกระบวนการต่างๆ ระบบจะสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารที่แม่นยำ แบบจำลองแบบดิจิทัล โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ด้านวิศวกรรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน