AppNews, CSR

APP ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

จากผลกระทบของภาวะความแปรปรวนของโลกที่รุนแรงขึ้น (Extreme Weather) ที่ส่งผลต่อทุกประเทศทั่วโลก ทำให้หลายๆ ประเทศตื่นตัวต่อประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นความยั่งยืนในด้านของ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล) ทางบริษัทแอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP มีแนวทางในการดำเนินทางธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นความยั่งยืน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 29 ปีของบริษัท ซึ่งทางบริษัทได้มีการจัดกิจกรรมให้พนักงานเพ้นท์ถังขยะเพื่อใช้ในการแยกขยะ ณ ปัจจุบันปัญหาการแยกขยะถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลเป็นอย่างมากต่อปัญหาขยะล้นเมืองในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

แอพพลิแคด เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมของโลก

 

Tag :

Photo of author
WRITTEN BY

admin