AppNews

APP ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Green mai : ESG Analytics and Ecosystem for Corporate Sustainability Strategy

ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (maiA) ได้กำหนดในการจัดกิจกรรมแนะนำโครงการ ” Green mai : ESG Analytics and Ecosystem for Corporate Sustainability Strategy ” โดยมีบริษัทแอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพัฒนาแพลทฟอร์มเป็นหนึ่งในผู้ร่วมพัฒนา โดยเน้นการบูรณาการข้อมูล ESG (Environment, Social, Governance) เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในยุคปัจจุบัน

คำว่า ESG กลายเป็นเรื่องสำคัญในวงการธุรกิจ เนื่องจากมีการเติบโตของความตระหนักในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่ง ESG หมายถึง ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment), สังคม (Social), และการบริหาร (Governance) ซึ่งเป็นการวัดและประเมินประสิทธิภาพของธุรกิจที่ไม่เพียงแค่จากมุมมองการทำกำไรเท่านั้น แต่ยังพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างสังคม และการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีความโปร่งใสและดีเด่น

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของ ESG บริษัทแอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาแพลทฟอร์มเพื่อใช้ในการรวมรวบข้อมูลด้าน ESG รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยในการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบริหาร และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในแลภายนอก ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ธุรกิจมีการดำเนินงานที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

Tag :